admin

АДВОКАТСКИ ИСПИТ

Пријем захтева за полагање адвокатског испита, сходно члану 6. Правилника о адвокатском испиту, подноси се до 15-тог у текућем месецу за наредни месец у којем кандидат намерава да полаже испит.

Уз захтев за полагање испита подноси се документација наведена у члану 6. Правилника о адвокатском испиту.

Висина накнаде, по одлуци Управног одбора Адвокатске коморе Србије, износи:

  • за прво полагање испита 15.600,00 динара;
  • за накнадно полагање испита 5.200,00 динара, за кандидате који полажу један предмет;
  • за накнадно полагање испита 15.800,00 динара, за кандидате који полажу цео испит.

Накнада се уплаћује на текући рачун Адвокатске коморе Војводине број 340-1482-43, сврха уплате: накнада за полагање адвокатског испита.

Административна такса на захтев за полагање адвокатског испита износи 250,00 динара и плаћа се на текући рачун Републичких административних такси број: 840-742221843-57 (позив на број је шифра општине у којој се врши уплата, нпр. за Нови Сад шифра је 11-223).

Полагање адвокатског испита обавља се у просторијама Адвокатске коморе Војводине, Нови Сад, Змај Јовина 20/I.

Администрација Адвокатске коморе Војводине