admin

Važne informacije

ČLANOM 83. stav 1. tačka 8. NOVOG ZAKONA O ADVOKATURI PREDVIĐENO JE DA

Advokatu prestaje pravo na bavljenje advokaturom ukoliko ne izvršava materijalne obaveze prema advokatskoj komori u periodu dužem od 6 meseci.

Prestanak prava bavljenja advokaturom povlači za sobom brisanje iz imenika advokata, bez vođenja posebnog postupka.

Advokat može ponovo da se upiše u imenik advokata ukoliko izmiri dospele obaveze, ukoliko ispunjava uslove propisane zakonom o advokaturi i statutom Advokatske komore i plati upisninu u punom iznosu.