admin

Ванредна седница Скупштине основне организације адвоката у Новом Саду

ИЗВРШНИ ОДБОР ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ АДВОКАТА НОВИ САД

Нови Сад, 09. 10. 2009. године

На основу члана 5. Правила ООА Нови Сад, Извршни одбор Основне организације адвоката Нови Сад сазива

ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ АДВОКАТА У НОВОМ САДУ

за дан ЧЕТВРТАК, 22. ОКТОБАР 2009. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 20 ЧАСОВА У ПРОСТОРИЈАМА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ, Змај Јовина 20, са следећим ДНЕВНИМ РЕДОМ:

  1. Отварање Скупштине ООА и утврђивање броја присутних чланова
  2. Избор радног председништва (комисија од три члана која непосредно спроводи изборе и подноси извештај о резултатима)
  3. Усвајање Записника са претходне Скупштине ООА
  4. Усвајање предлога Измена и допуна правила о раду ООА у Новом Саду
  5. Разрешење и избор Председника ООА и Потпредседника ООА
  6. Разрешење и избор чланова Извршног одбора ООА
  7. Избор чланова Мировног већа ООА
  8. Дискусија
  9. Доношење одлука и подношење извештаја Радног председништва-комисија

Извршни одбор Основне организације адвоката Нови Сад.