admin

Упутство о поступању адвоката током обуставе рада 24. 10. 2009.

Скупштина Адвокатске коморе Србије је дана 24. 10. 2009. године донела одлуку о обустави рада и неприступању на рочишта заказана пред судовима и другим државним органима за дане 09, 10. и 11. новембра 2009. године.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије дана 02. 11. 2009. године донео је:

УПУТСТВО О ПОСТУПАЊУ АДВОКАТА ТОКОМ ОБУСТАВЕ РАДА У ПЕРИОДУ ОД 09. ДО 11. НОВЕМБРА 2009. ГОДИНЕ

АДВОКАТИ ТОКОМ ТРАЈАЊА ОБУСТАВЕ РАДА НЕЋЕ УОПШТЕ УЛАЗИТИ НИТИ БОРАВИТИ У ПРОСТОРИЈАМА СУДОВА, ТУЖИЛАШТАВА, ПОЛИЦИЈЕ, ЗАТВОРА И/ИЛИ ОРГАНА УПРАВЕ ПО БИЛО КОМ ОСНОВУ.

У ГРАЂАНСКО ПРАВНИМ СТВАРИМА

ТОКОМ ОБУСТАВЕ РАДА АДВОКАТИ НЕЋЕ ПРИСТУПАТИ НИ НА ЈЕДНО РОЧИШТЕ ПРЕД СУДОМ.

У КРИВИЧНИМ ПРЕДМЕТИМА

ТОКОМ ОБУСТАВЕ РАДА АДВОКАТИ НЕЋЕ ПРИСТУПАТИ КАО БРАНИОЦИ, ПУНОМОЋНИЦИ ПРИВАТНИХ ТУЖИЛАЦА, ОШТЕЋЕНИХ КАО ТУЖИЛАЦА, МАЛОЛЕТНИКА И ДЕЦЕ НА ГЛАВНЕ ПРЕТРЕСЕ, КОД ИСТРАЖНОГ СУДИЈЕ РАДИ СПРОВОЂЕЊА ИСТРАГЕ ИЛИ ИСТРАЖНИХ РАДЊИ, У ТУЖИЛАШТВА У ПОСТУПЦИМА ПРИМЕНЕ ОПОРТУНИТЕТА ИЛИ СПОРАЗУМА О КРИВИЦИ И ПОЛИЦИЈУ У ПРЕДКРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ; НЕЋЕ ИЋИ У ПОСЕТЕ ПРИТВОРУ.

У циљу избегавања негативних последица како за клијенте, тако и за адвокате због неприступања на рочишта пред судовима и државним органима

П Р Е П О Р У Ч У Ј Е  С Е

Да сви адвокати доставе судовима и државним органима поднеске о одржавању протеста упозорења са обуставом рада и затраже одлагање већ заказаних рочишта.

Да адвокати обавесте своје странке о свом неприступању, са предлогом да странке приступе на рочиште са предлогом за одлагање рочишта.

УПРАВНИ ОДБОР АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ