Upis pripravnika

A.        ZAHTEV za upis u Imenik advokatskih pripravnika podnosi se, u pisanoj formi, Upravnom odboru Advokatske komore Vojvodine.  Zahtev mora sadržati saglasnost advokata kod koga će kandidat obavljati advokatsko pripravničku vežbu, snabdevenu pečatom i potpisom advokata.       Na zahtev za upis u imenik advokatskih pripravnika plaća se administrativna taksa u iznosu od 320,00 dinara koja se uplaćuje na tekući račun Republičkih administrativnih taksi, broj:  840-742221843-57. (poziv na broj je šifra opštine u kojoj se vrši uplata; npr. za Novi Sad je 11-223).

B.        UZ ZAHTEV ZA UPIS U IMENIK ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA PODNOSE SE SLEDEĆA DOKUMENTA:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih
 2. Uverenje o državljanstvu Republike Srbije
 3. Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti
 4. Uverenje Centra za socijalni rad da kandidat nije lišen poslovne sposobnosti
 5. Uverenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
 6. Diploma o završenom Pravnom fakultetu ili uverenje o diplomiranju (prikazuje se u originalu uz prilaganje neoverene kopije ili se prilaže u overenoj kopiji);
 7. Kopija lične karte (original na uvid)
 8. Ugovor o radu sa advokatom (koji ima najmanje 3 godine advokatske prakse) kod koga će obavljati vežbu
 9. Izjava da kandidat nema drugu registrovanu samostalnu delatnost ili statusa statutarnog zastupnika ili direktora u pravnom licu, predsednika upravnog odbora u dobitnom pravnom licu, člana ili predsednika izvršnog odbora banke, zastupnika državnog kapitala, prokuriste i lica koje ugovorom o radu ima utvrđenu zabranu konkurencije;
 10. Izjava da kandidat nema položen pravosudni ispit ili radno iskustvo koje mu daje pravo na polaganje pravosudnog ispita;
 11. Dokaz da je podnosilac zahteva nezaposlen (uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje ne starije od 30 dana) ili rešenje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je podnosilac zahteva u radnom odnosu prilikom podnošenja zahteva)
 12. Biografija
 13. Dve fotografije (format 4 x 5,5) – muškarci u odelu sa kravatom, dame pokrivenih ramena                                             * uverenja navedena pod 3, 4 i 5 ne smeju biti starija od 6 meseci

V.        Po prijemu zahteva sa priloženom dokumentacijom, administracija Advokatske komore Vojvodine pribavlja službenim putem izveštaj od MUP-a o tome da li podnosilac zahteva prolazi kroz kaznenu evidenciju.

G.         Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine na svojoj sednici razmatra samo zahteve koji su blagovremeni i potpuni (zahtevi kojima nedostaje bilo koji od napred navedenih dokumenata, neće biti razmatrani). Zahtevi se podnose najkasnije do 15-og u mesecu.

D.        Rešenje o upisu u Imenik advokatskih pripravnika donosi Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine.

Nakon odluke Upravnog odbora o upisu u Imenik advokatskih pripravnika podnosilac zahteva polaže zakletvu. 

            Kandidat/kandidatkinja prilikom polaganja zakletve mora biti obučen u skladu sa Pravilima i preporukama o odevanju AK Vojvodine(„Kandidati za upis u Imenik advokata ili Imenik advokatskih pripravnika mogu pristupiti polaganju zakletve ukoliko imaju odelo, košulju i kravatu, ili kombinaciju pantalona, košulje, sakoa i kravate. Košulja ne sme biti preko pantalona a kravata mora biti uredno vezana u čvor. Boja i dezen odeće moraju biti adekvatni; ne bi trebalo da su upadljivi ili intenzivni. Cipele moraju biti elegantne, tamne. Nisu dozvoljene čizme bilo koje dubine. Kandidatkinje za upis u Imenik advokata ili Imenik advokatskih pripravnika mogu pristupiti polaganju zakletve ukoliko imaju suknju ili haljinu (ne kraću od gornje ivice kolena) ili pantalone uz odgovarajuću garderobu – košulju, bluzu ili ženski sako. Nakit ne sme biti upadljivih boja i veličine, niti u količini koja prevazilazi primerenu. Šminka mora biti primerena. Boja i dezen odeće moraju biti adekvatni; ne bi trebalo da su upadljivi ili intenzivni. Cipele moraju biti elegantne, plitke, ravne ili sa potpeticom, zatvorene pete. Nisu dozvoljene čizme bilo koje dubine ili cipele sa platformom.  Polaganje zakletve će biti odloženo za kandidata ili kandidatkinju koji na polaganje zakletve pristupe obučeni suprotno Pravilima 3, 10. i 11. ili ukoliko na polaganje zakletve pristupe u odeći od džinsa, sportskoj ili drugoj neprimerenoj obući ili u jakni/kaputu/mantilu.”)