Dusan Belic

Odluke sa sednice Upravnog odbora 22. 05. 2020. godine

  1. Prihvata se molba Arhiva Vojvodine za produženje roka za izvršenje posla digitalizacije arhivske građe Advokatske komore Vojvodine do 30. 09. 2020. godine.
  2. Obnavlja se ugovor o zakupu za prostor u Tržnom centru “Lupus”, Novi Sad, Zmaj Jovina 26/1, površine 18 m2, (cena zakupa iznosi 80 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti uvećana za zakonske obaveze plaćanja poreza na zakup i mesečne komunalne obaveze) u kome će se skladištiti arhiva Advokatske komore Vojvodine od 1991. godine, za narednih godinu dana.
  3. Prihvata se ponuda osiguravajuće kuće „DDOR Novi Sad“ za dobrovoljno osiguranje zaposlenih i posledice nesrećnog slučaja za 2020. godinu u iznosu od 185.711,00 dinara.
  4. Ne prihvata se Inicijativa Sekcije Mladi advokati Vojvodine za isplatu jednokratne pomoći u iznosu od 30.000,00 dinara mladim advokatima koji su upisani u Imenik advokata AK Vojvodine u poslednje tri godine i da su mlađi od 33 godine života.
  5. Vrši se otpis članarine za april 2020. godine svim advokatima Advokatske komore Vojvodine u iznosu od 2.000,00 dinara.
  6. Imenovana je Marija Belić, rukovodilac stručne službe AK Vojvodine za lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja.
  7. Prihvata se ponuda “Erste banke” a.d. Novi Sad za oročavanje sredstava AK Vojvodine u iznosu od 225.000.000,00 dinara na period od godinu dana, u svemu prema datoj ponudi.
  8. Usvaja se predlog bilansta stanja i bilansa uspeha AK Vojvodine za 2019. godinu koji će se izneti na usvajanje redovnoj Skupštini AK Vojvodine.
  9. Usvaja se predlog finansijskog plana AK Vojvodine za 2020. godinu koji će se izneti na usvajanje redovnoj Skupštini AK Vojvodine.
  10. U skladu sa potpisanim Protokolom o donaciji sa Okružnim zatvorom u Novom Sadu, prihvaćena je ponuda firme “Bob” d.o.o. Novi Sad za nabavku i isporuku materijala u iznosu od 699.857,22 dinara, za renoviranje čekaonice i toaleta za potrebe advokata u prostorijama Okružnog zatvora u Novom Sadu.