Dusan Belic

Одлуке са седнице Управног одбора 22. 05. 2020. године

  1. Прихвата се молба Архива Војводине за продужење рока за извршење посла дигитализације архивске грађе Адвокатске коморе Војводине до 30. 09. 2020. године.
  2. Обнавља се уговор о закупу за простор у Тржном центру “Лупус”, Нови Сад, Змај Јовина 26/1, површине 18 м2, (цена закупа износи 80 евра месечно у динарској противвредности увећана за законске обавезе плаћања пореза на закуп и месечне комуналне обавезе) у коме ће се складиштити архива Адвокатске коморе Војводине од 1991. године, за наредних годину дана.
  3. Прихвата се понуда осигуравајуће куће „ДДОР Нови Сад“ за добровољно осигурање запослених и последице несрећног случаја за 2020. годину у износу од 185.711,00 динара.
  4. Не прихвата се Иницијатива Секције Млади адвокати Војводине за исплату једнократне помоћи у износу од 30.000,00 динара младим адвокатима који су уписани у Именик адвоката АК Војводине у последње три године и да су млађи од 33 године живота.
  5. Врши се отпис чланарине за април 2020. године свим адвокатима Адвокатске коморе Војводине у износу од 2.000,00 динара.
  6. Именована је Марија Белић, руководилац стручне службе АК Војводине за лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја.
  7. Прихвата се понуда “Ерсте банке” а.д. Нови Сад за орочавање средстава АК Војводине у износу од 225.000.000,00 динара на период од годину дана, у свему према датој понуди.
  8. Усваја се предлог биланста стања и биланса успеха АК Војводине за 2019. годину који ће се изнети на усвајање редовној Скупштини АК Војводине.
  9. Усваја се предлог финансијског плана АК Војводине за 2020. годину који ће се изнети на усвајање редовној Скупштини АК Војводине.
  10. У складу са потписаним Протоколом о донацији са Окружним затвором у Новом Саду, прихваћена је понуда фирме “Боб” д.о.о. Нови Сад за набавку и испоруку материјала у износу од 699.857,22 динара, за реновирање чекаонице и тоалета за потребе адвоката у просторијама Окружног затвора у Новом Саду.