Dusan Belic

Odluke sa sednice Upravnog odbora 30. 04. 2020. godine

  1. Prihvata se ponuda osiguravajuće kuće DDOR Novi Sad a.d.o. za osiguranje od profesionalne odgovornosti advokata u periodu od 17.05.2020. do 17.05.2021. godine.
    Advokatska komora Vojvodine zaključiće ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti advokata Advokatske komore Vojvodine u periodu od 17. 05. 2020. do 17. 05. 2021. godine sa osiguravajućom kućom „DDOR Novi Sad“ a.d.o. u svemu prema uslovima iz korigovane ponude od 24. 04. 2020. godine.
  2. Odlaže se obeležavanje Dana advokature Advokatske komore Vojvodine 2020. godine.