Dusan Belic

Odluke sa sednice Upravnog odbora 21. 04. 2020. godine

ODLUKA O ODOBRAVANJU BESKAMATNIH POZAJMICA ADVOKATIMA – ČLANOVIMA AK VOJVODINE radi prevazilaženja problema izazvanih proglašenjem vanrednog stanja u Republici Srbiji od 15. 03. 2020. godine

Član 1.

Ovom odlukom uređuju se pitanja odobravanja beskamatnih pozajmica advokatima- članovima Advokatske komore Vojvodine (u daljem tekstu: Advokati) radi prevazilaženja problema izazvanih proglašenjem vanrednog stanja u Republici Srbiji od 15.03.2020. godine, a naročito: krug lica koja imaju pravo na ostvarivanje pozajmice, iznos pozajmice, ukupan limit sredstava za ove namene, procedura podnošenja zahteva i donošenja odluke po zahtevu, zaključenje ugovora , rokovi isplate i vraćanja zajma , kao i druga pitanja s tim u vezi.

Član 2.

Pravo na ostvarivanje beskamatne pozajmice od strane Advokatske komore Vojvodine imaju svi advokati upisani u imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, pod uslovom da u prethodne tri godine nisu bili pravosnažno disciplinski kažnjavani zbog neizvršavanja materijalnih obaveza prema Komori i da u vreme podnošenja zahteva ne duguju više od jedne mesečne članarine.

Član 3.

Iznos pozajmice koji se odobrava iznosi najviše do 60.000,00 (šezdeset hiljada) dinara.

Član 4.

Ukupan limit novčanih sredstava za odobravanje novčanih pozajmica po ovoj odluci iznosi 12.000.00,00 ( dvanaest miliona) dinara i sredstva će biti odobravana do iscrpljivanja ovog limita.

Zahtevi advokata će se odobravati po redosledu pristizanja u Advokatsku komoru Vojvodine.

Ukoliko istovremeno stigne više zahteva advokata, a preostali iznos sredstava nije dovoljan za podmirenje svih ovih zahteva, preostala sredstva će se proporcionalno rasporediti na sve ove zahteve.

Član 5.

Odluku o odobravanju novčane pozajmice u skladu sa ovom odlukom donosi Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine na osnovu pisanog zahteva advokata.

Pisani zahtev treba da sadrži :

  • ime i prezime advokata,
  • sedište advokatske kancelarije,
  • visinu pozajmice koju traži,
  • broj tekućeg računa i naziv poslovne banke.

Zahtev može biti podnet i putem elektronske pošte na zvaničnu e-mail adresu Advokatske komore Vojvodine.

Zahtevi po ovoj odluci se mogu podnositi samo za vreme trajanja vanrednog stanja.

Član 6.

U slučaju usvajanja zahteva za dodelu pozajmice zaključuje se ugovor o zajmu koji potpisuju advokat i predsednik AKV ili lice koje on ovlasti.

Član 7.

Odobreni i isplaćeni iznos pozajmice advokat je dužan da vrati u 12 jednakih mesečnih rata počev od isteka 60 (šezdeset) dana od dana ukidanja vanrednog stanja u Republici Srbiji.

Mesečna rata dospeva do 20-tog dana u mesecu za tekući mesec. Ukoliko advokat zakasni sa plaćanjem bilo koje rate, u tom slučaju odmah dospevaju za naplatu sve preostale nesiplaćene rate koje se moraju platiti u roku od 5 dana od dana padanja u docnju. U tom slučaju na sve ove rate teče zakonska zatezna kamata počev od dana padanja u docnju.

Član 8.

U slučaju da nakon odobrenog zajma advokat iz bilo kog razloga bude brisan iz imenika advokata Advokatske komore Vojvodine, tada dospeva za vraćanje celokupan preostali dug po zajmu, koji se mora platiti u roku od 15 dana od dana brisanja iz imenika i to sa zakonskom zateznom kamatom od dospeća za plaćanje.

Član 9.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.