Dusan Belic

Odluke sa sednice Upravnog odbora 19. 03. 2020. godine

1. Odredbom člana 77. stav 1 Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica propisano je da je sudija za maloletnike dužan da glavni pretres ili sednicu veća zakaže u roku od 8 dana od prijema predloga JT za maloletnike, kao i da se za svako produženje ovog roka mora imati odobrenje predsednika suda.

Stavom 2 propisano je da se glavni pretres odlaže ili prekida samo izuzetno, uz obaveštavanje predsednika suda o razlozima odlaganja ili prekida.

U situaciji proglašenog vanrednog stanja zbog epidemije Korona virusa COVID-19, a uzimajući u obzir veliki broj učesnika u krivičnim postupcima protiv maloletnika (maloletnik, roditelj, branilac, JT, predsednik veća, članovi veća, predstavnik organa starateljstva…) te samim tim i povećan rizik od širenja zaraze, kao i odsustvo suštinskih razloga za hitno postupanje u ovim predmetima, smatramo da je ispunjen uslov “izuzetnosti” iz člana 77. stav 2, te se donose sledeće:

P R E P O R U K E

Preporučuje se predsednicima Viših sudova na teritoriji APV da odobre odlaganje zakazivanje glavnih pretresa u krivičnim postupcima prema maloletnicima za vreme trajanja vanrednog stanja u smislu odredbe člana 77. stav 1 Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica.

Preporučuje se odlaganje svih zakazanih pretresa u krivičnim postupcima prema maloletnicima do okončanja vanrednog stanja, u smislu odredbe člana 77. stav 2 Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica.

Preporučuje se advokatima da ne pristupaju na glavne pretrese u krivičnim postupcima prema maloletnicima do okončanja vanrednog stanja.

2. Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine usvojio je sledeće

S A O P Š T E NJ E

Advokati stariji od 65 godina, kao i ostali advokati članovi AK Vojvodine za vreme vanrednog stanja mogu da podnesu zahtev Upravnom odboru AKV za privremeni prestanak prava na bavljenje advokaturom.

Zahtev se podnosi u skladu sa članom 34. stav 1 tačka 2 Statuta AKV i član 39. stav 1 tačka 2 Zakona o advokaturi, usled bolesti ili drugih zdravstvenih razloga.

Uvođenje vanrednog stanja, starost preko 65 godina i zdravstveni rizici zbog pandemije su opšte poznate činjenice koje predstavljaju dovoljan razlog za donošenje rešenja o privremenom prestanku rada advokata do okončanja vanrednog stanja.

Detaljnije informacije možete dobiti od administracije AKV na telefone: 021/529-459 i 521-235.