admin

TEZE ZA ŽALBU NA REŠENJA PORESKE UPRAVE

Prilikom utvrđivanja poreske osnovice i akontacionih obaveza za advokate kao paušalne poreske obveznike za 2011. godinu, Poreska uprava je suprotno odredbi člana 41 stav 1 tačka 1 umesto prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici, uzela kao polaznu osnovicu prosečnu mesečnu zaradu po zaposlenom ostvarenom u Gradu Novom Sadu u iznosu od 54.613,00 dinara.

Poreska uprava prilikom utvrđivanja osnovice za paušalno oporezivanje za 2011. godinu, morala je da pođe od činjenice da je prosečna godišnja zarada po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćena u 2010. godini 47.450,00 dnara, („Sl.glasnik RS“ broj 4/2011).

Prosečna godišnja zarada u RS uvek se uzimala kao osnov za utvrđivanje poreske osnovice i razrezivanja poreza, u cilju ujednačavanja uslova privređivanja advokata, kao poreskih obveznika u RS,što se može ustanoviti uvidom u rešenja iz ranijih godina.

Iznos prosečne godišnje zarade u Republici Srbiji se umanjuje za 15%, te ovako umanjeni iznos predstavlja osnovicu za oporezivanje i on iznosi 40.332,50 dinara, koji se može korigovati, na osnovu sledećih elemenata:

 • mesta na kome se kancelarija nalazi (od -20% do + 50%)
 • Opremljenosti kancelarije (od -20% do + 30%)
 • Broja zaposlenih radnika (+ 10% po zaposlenom radniku)
 • Tržišnim uslovima u kojima se delatnost obavlja (od -50% do + 100%)
 • Površina lokala za pojedine vrste delatnosti, gde je površina bitna za njeno obavljanje (od -10 do +50%)
 • Starost obveznika i njegova radna sposobnost (od -10% do +50%)
 • Ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje prihoda (od -50 do + 300%)

Poreska uprava do sada nije umanjivala, niti uvećavala poresku osnovicu po sledećim kriterijumima:

 • mestu na kome se radnja nalazi,
 • opremljenosti radnje,
 • broju zaposlenih radnika,
 • površini lokala.

Korekcija osnovice je vršena na taj način što se umanjivala ili uvećavala osnovica po osnovu:

 • tržišnih uslova u kojima se delatnost obavlja,
 • ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje prihoda,
 • starost obveznika i njegova radna sposobnost.

Radi pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja, referent Poreske uprave koji utvrđuje poresku osnovicu, dužan je da da mogućnost poreskom obvezniku da učestvuje u postupku.

Neučestvovanjem poreskog obveznika prilikom utvrđivanja relevantnih činjenica za donošenje rešenja o razrezu poreza predstavlja bitnu povredu odredaba postupka.

Prilikom utvrđivanja činjeničnog stanja, prvostepeni organ nije pošao od činjenice kao što su:

 • postojanje svetske ekonomske krize, nacionalne ekonomske krize
 • smanjena platežna moć pravnih i fizičkih lica,
 • povećanje broja advokata, bilo zbog nemogućnosti privrede i uprave da zaposle nove naraštaje, bilo zbog povećanja broja izvršilaca u advokaturi usled reforme pravosuđa,
 • neobavljanje delatnosti u vremenskom periodu dok je trajao postupak razrešenja svih sudija i imenovanja novih sudija, što je trajalo oko četiri meseca

Ove činjenice ukazuju da postoji osnov za umanjenje osnovice u smislu Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti i to:

 • člana 6 stav 1 tačke 4 tržišni uslovi u kojima se delatnost obavlja, koji dozvoljavaju prvostepenom organu da osnovicu umanje od -50% ili da uvećaju do +100%,
 • član 6 stav 1 tačka 7 ostale okolnosti koji utiču na ostvarivanje dobiti od -50% do +300%, i da vanredne okolnosti koje utiču negativno na promet dozvoljavaju prvostepenom organu da umanje osnovicu do -50%.