admin

Tarifa 6. januar 2008. godina

Na osnovu člana 56. Zakona o advokaturi (“Službeni list SRJ”, br. 24/98, 26/98 i 11/2002) Upravni odbor Advokatske komore Srbije je na sednici održanoj 22. decembra 2007. godine, doneo

ODLUKU

O IZMENI TARIFE O NAGRADAMA I NAKNADAMA TROŠKOVA ZA RAD ADVOKATA
(Objavljenu u “Sl. listu Srbije” br. 129 od 29. decembra 2007)

Član 1

U Tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad advokata (“Službeni list SRJ”, br. 54/98, 75/99, 8/2001 i 11/2002 i “Službeni list SCG”, br. 32/2003, 58/2004 i 5/2006) u član 3. menja se i glasi.

“Pored nagrade čija je visina određena ovom tarifom, advokat i stranka mogu pismeno ugovoriti i paušalnu nagradu ili nagradu u procentualnom iznosu.

U građanskim, upravnim stvarima i u vansudskim postupcima u pismenom sporazumu o dodatnoj nagradi će se opredeliti predmet i vrednost spora kao i procenat ugovorene nagrade i uslovi primene sporazuma, s tim da visina ove nagrade može iznositi najviše do 30% od ove vrednosti.

U krivičnim i prekršajnim stvarima iznos dodatne nagrade će se opredeliti pismenim sporazumom, s tim da visina ove nagrade može iznositi najviše do petostrukog iznosa nagrade predviđene ovom tarifom.”

Član 2

U članu 9. Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata (“Službeni list SRJ”, br. 54/98, 75/99, 8/2001 i 11/2002 i “Službeni list SCG”, br. 32/2003, 58/2004 i 5/2006) broj: “18,00” zamenjuje se brojem “20,00”.

Član 3

Stupanjem na snagu Odluke o izmeni i dopuni Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata (“Službeni list SRJ”, br. 54/98, 75/99, 8/2001 i 11/2002 i “Službeni list SCG”, br. 32/2003, 58/2004 i 5/2006) prestaju da se primenjuju dosadašnje odredbe čl. 3. i 9, koje su ovom odlukom izmenjene.

Član 4

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.