admin

Tarifa 6. avgust 2010. godina

Na osnovu člana 56. Zakona o advokaturi (“Službeni list SRJ”, br. 24/98, 26/98 i 11/2002) Upravni odbor Advokatske komore Srbije je na sednici održanoj 10. jula 2010. godine, doneo

ODLUKU

O IZMENI TARIFE O NAGRADAMA I NAKNADAMA TROŠKOVA ZA RAD ADVOKATA
(Objavljenu u “Sl. listu Srbije” br. 53 od 29. jula 2010)

Član 1

U Tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad advokata (“Službeni list SRJ”, br. 54/98, 75/99, 8/2001 i 11/2002 i “Službeni list SCG”, br. 32/2003, 58/2004 i 5/2006) u članu 9, broj “20.00” zamenjuje se brojem: “25.00”.

Član 2

U Tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad advokata (“Službeni list SRJ”, br. 54/98, 75/99, 8/2001 i 11/2002 i “Službeni list SCG”, br. 32/2003, 58/2004 i 5/2006) u Tarifnom broju 7 sporovi male vrednosti u dinarskoj protivvrednosti do 3000 evra po srednjem kursu NBS na dan podnošenja tužbe (od 0 do 15000 poena) advokatu pripada nagrada u visini 160 poena.

Alineje u Tarifnom broju 7, koje se odnose na vrednost spora od 0 do 2500 poena, sa visinom nagrade 80 poena i vrednost spora od 2500 do 7000 poena sa visinom nagrade 160 poena iz Tarifnog broja 7 se brišu.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Predsednik Advokatske komore Srbije,
Dragoljub Đorđević, s.r.