admin

СТУПАЊЕ НА СНАГУ НОВЕ ВРЕДНОСТИ ПОЕНА У АДВОКАТСКОЈ ТАРИФИ

Управни одбор Адвокатске коморе Србије на седници одржаној 18. јануара 2012. године на основу члана 23. Закона о адвокатури (“Службени гласник РС”, број 31/2011), члана 33. став 1. тачка 4. и члана 280. Статута Адвокатске коморе Србије (“Службени гласник РС”, број 85/2011), донео је

ОДЛУКУ
о измени Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката
(Објављену у “Сл. Гласнку РС” бр.15 од 02. марта 2012.)

Члан 1.

У Тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката (“Службени лист СРЈ”, бр. 54/98, 75/98, 8/01 и 11/02, “Службени лист СЦГ”, бр. 32/2003, 58/2004 и 5/2006 и “Службени гласник РС”, бр. 5/2006, 129/2007 и 53/2010) у члану 9. број: “25,00” замењује се бројем: “30,00”.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”.

Председник Адвокатске коморе Србије,
Драгољуб Ђорђевић, с.р.

Измена Тарифе ступа на снагу 10. марта 2012. године.