admin

Stavovi i zaključci 27. marta 2009

Na sednici Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine održanoj u Novom Sadu 27. marta 2009. godine, usvojeni su sledeći STAVOVI I ZAKLJUČCI

1. Odredbe Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, u kojima se advokatima nameću obaveze preduzimanja radnji i mera suprotnih njihovoj obavezi da održe poverljivost kontakata sa klijentima i čuvaju pozivnu tajnu, suprotne su tradicionalnim vrednostima profesije i ustavnoj normi o nezavisnosti i samostalnosti advokature. Upravni odbor zahteva od svih advokatkih komora u Srbiji i Advokatske komore Srbije da organizuju javne rasprave i upoznaju stručnu i najširu javnost sa problemom.

2. Uvođenje kasa sa fiskalnom memorijom u advokatske kancelarije, sa stanovišta evidencije prihoda suvišno je i necelishodno, a sa stanovišta ugleda i ozbiljnosti profesije, koja je u širem smislu sastavni deo pravosuđa, predstavljalo bi izraz njenog omalovažavanja.

3. Upravni odbor traži da sve advokatske komore u Srbiji i Advokatskska komora Srbije zajedničkom akcijom zatraže pokretanje postupka pred Ustavnim sudom i izmenu navedenih propisa.

4. Povodom pokušaja da se utiče na sudove u radnim sporovima i spreči izvršavanje pravnosnažnih presuda, Upravni odbor najoštrije osuđuje svaki pritisak na sudsku vlast, a posebno pritisak koji potiče od izvršne vlasti.