admin

Stavovi i zaključci 20. jul 2005.

NOVI SAD, 20. jul 2005. – Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine usvojio je sledeće

STAVOVE I ZAKLJUČKE
Kritike nepravnosnažnih sudskih odluka i ultimativni zahtevi upućeni sudu od strane visokih političkih funkcionera povodom pojedinačnih predmeta sub iudice (u toku suđenja) predstavljaju nedozvoljene pritiske na sud koji su zakonom zabranjeni i izuzetno štetni za pravnu sigurnost i održavanje poverenja u nezavisnost suda.

Odluka sudija vrhovnog suda Srbije da u formi opšte sednice na ovu pojavu reaguju zahtevom javnom tužilaštvu da preuzme krivično gonjenje vinovnika, iako ima opravdane motive i razloge, sistemski je protivrečna, jer predstavlja anticipaciju stava najviše sudske instance u Republici prema eventualnim učiniocima krivičnog dela i dovodi u pitanje judicijalnu nepristrasnost u svim slučajevima u kojima bi do krivičnog gonjenja došlo.

Prva radna verzija nacionalne Strategije reforme pravosuđa u Srbiji (1.juli 2005.), mada u jednom delu uopštena i svedena na proklamacije, solidna je osnova za mere koje je potrebno preduzeti na putu prevazilaženja duboke krize u kojoj se pravosuđe nalazi. Smatramo da je radnu verziju potrebno dopuniti na taj način što bi bilo predviđeno:
da se predstavnik advokature uključi u Komisiju za koordinaciju strategije;
da se advokatske komore uključe u institucionalnu podršku za pravnu pomoć siromašnim građanima;
da se ustanove savremene metode provere stručnosti i prihološke kondicioniranosti kandidata za izbore u zvanja sudija i tužilaca;
da se planira nov program i način polaganja pravosudnog ispita;
da se odstupi od pretenzija izvršne vlasti da utiče na rad javnog tužilaštva;
da se obezbede veća ovlašćenja Visokog saveta pravosuđa i efikasniji mehanizmi zaštite od uticaja izvršne vlasti i političkih stranaka na kadrovsku politiku u pravosuđu.
Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine ukazuje Ministarstvu pravde da je za dostavljanje komentara i primedbi na ovako obiman, složen i značajan materijal ostavljen neprimereno kratak rok.