admin

Stavovi i zaključci

Na sednici Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine održanoj u Novom Sadu 3. decembra 2010. godine, usvojeni su sledeći STAVOVI I ZAKLJUČCI

 1. Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine smatra neprimerenim postupkom činjenicu da je poslednja verzija nacrta Zakona o advokaturi, sa bitnim izmenama i dopunama ranijeg teksta, sačinjena bez znanja i sudelovanja članova radne grupe i sa unošenjem rešenja o kojima prethodno u radnoj grupi nije uopšte raspravljano.
 2. Iako su u nacrtu Zakona o advokaturi na odgovarajući način uređeni postojanje i pravni subjektivit advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije, pravno nisu prihvatljive odredbe kojima se tim advokatskim komorama bitno narušavaju status i autonomija. Posebno nisu prihvatljive odredbe u nacrtu kojima se propisuje:
  • mogućnost oduzimanja osnovnim komorama javnopravnih ovlašćenja, uključujući i široko postavljene i neodređene razloge za takvu meru čak i pod pretpostavkom da je ona pravno moguća (čl. 65. st. 4. i čl. 67. st. 4);
  • izuzimanje iz nadležnosti osnovnih komora odlučivanja o zahtevima za upis, brisanje i poništaj upisa u imenik ortačkih advokatskih društava, kao i o zahtevima ovih društava za promenu njihovog sedišta, čime se narušava i načelo dvostepenosti u odlučivanju, nezavisno od toga što bi se za ortačka advokatska društva vodio jedinstveni Imenik u Advokatskoj komori Srbije čl. 65. st. 2. u vezi sa st. 1. tač. 2);
  • postojanje samo jedne Advokatske akademije pri Advokatskoj komori Srbije (čl. 86);
  • mogućnost osnivanja drugih advokatskih komora bez saglasnosti postojećih advokatskih komora na čijim područjima nadležnosti bi se nove komore osnivale (čl. 64. st. 3).
 3. Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine traži od Ministarstva pravde, Upravnog odbora Advokatske komore Srbije i advokatskih komora u njenom sastavu i da hitno preduzmu sve potrebne mere da se navedne odredbe prilagode pravno prihvatljivim rešenjima i rešenjima koja su usklađena u radnoj grupi.

Predsednik Advokatske komore Vojvodine
Branislav Vulić