admin

Saopštenje za javnost Poreske uprave

Zakon o otpisu neplaćene kamate na određene poreze i doprinose dospele za plaćanje do 31.12.2007. godine stupio je na snagu 13. novembra 2008. godine. Zakon se odnosi na poreske obveznike – rezidente Republike Srbije.

Otpis kamate odnose se na:

 1. porez na dohodak građana, uključujući i porez na prihode od samostalne delatnosti;
 2. porez na dobit preduzeća;
 3. porez na prenos apsulutnih prava;
 4. porez na nasleđe i poklon;
 5. porez na promet;
 6. porez na registrovano oružje;
 7. porez na fond zarada;
 8. porez na finansijske transakcije;
 9. doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;
 10. doprinos za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Otpis kamate odnosi se i na kamatu za navedene poreze i doprinose čije je plaćanje odloženo u skladu sa zakonom, kao i na poreze i doprinose za čiju naplatu je pokrenut postupak prinudne naplate.

Obveznik stiče pravo na otpis kamate pod uslovom da za obaveze na koje se zakon odnosi:

 1. uplati glavni dug, osim kamate, dospeo za plaćanje do 31.12.2007. godine i
 2. uplati glavni dug dospeo za plaćanje do 1. januara 2008. godine do dana podnošenja zahteva, uključujući i obračunatu kamatu.

Pravo na otpis kamate ostvaruje se na osnovu zahteva. Zahtev se može podneti najkasnije do 31. jula 2009. godine. Za svaku obavezu podnosi se poseban zahtev. Obrazac zahteva će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srbije” broj 109. Podnošenje zahteva će početi odmah po objavljivanju obrasca zahteva. Zahtev se podnosi organizacionoj jedinici Poreske uprave pod koje se poreski obveznik zadužuje obavezama za koje podnosi zahtev. Obeznici Centra za velike poreske obeznike (CVPO), zahtev podnose tom centru kojima ih on zadužuje. Uz zahtev se podnose dokazi da su ispunjeni uslovi za otpis kamate.

Obvezniku koji ispuni uslove i stekne pravo na otpis kamate, Poreska uprava rešenjem otpisuje kamatu po osnovu obaveze koju je uplatio, i to:

 1. 100% kamate, ako glavni dug, osim kamate, za obeveze dospele za plaćanje do 31.12.2007. godine, kao i glavni dug i kamatu dospelih za plaćanje od 1. januara 2008. godine do dana podnošenja zahteva, uplati najkasnije do 31. decembra 2008. godine;
 2. 75% kamate, ako glavni dug, osim kamate, za obeveze dospele za plaćanje do 31.12.2007. godine, kao i glavni dug i kamatu dospelih za plaćanje od 1. januara 2008. godine do dana podnošenja zahteva, uplati najkasnije do 31. marta 2008. godine;
 3. 50% kamate, ako glavni dug, osim kamate, za obeveze dospele za plaćanje do 31.12.2007. godine, kao i glavni dug i kamatu dospelih za plaćanje od 1. januara 2008. godine do dana podnošenja zahteva, uplati najkasnije do 30. juna 2008. godine.

Bliže informacije u vezi sa otpisom kamate, poreski obveznici mogu dobiti u nadležnim organizacionim jedinicama Poreske uprave.

Poreska uprava će, po potrebi, do kraja godine organizovati rad i subotom kako bi omogućila svim zainteresovanim obveznicima za otpis kamate u visini od 100% da to pravo i ostvare.

Pomoćnik direktora,
Rada Kostić