admin

Саопштење за јавност Пореске управе

Закон о отпису неплаћене камате на одређене порезе и доприносе доспеле за плаћање до 31.12.2007. године ступио је на снагу 13. новембра 2008. године. Закон се односи на пореске обвезнике – резиденте Републике Србије.

Отпис камате односе се на:

 1. порез на доходак грађана, укључујући и порез на приходе од самосталне делатности;
 2. порез на добит предузећа;
 3. порез на пренос апсулутних права;
 4. порез на наслеђе и поклон;
 5. порез на промет;
 6. порез на регистровано оружје;
 7. порез на фонд зарада;
 8. порез на финансијске трансакције;
 9. допринос за обавезно пензијско и инвалидско осигурање;
 10. допринос за обавезно осигурање за случај незапослености.

Отпис камате односи се и на камату за наведене порезе и доприносе чије је плаћање одложено у складу са законом, као и на порезе и доприносе за чију наплату је покренут поступак принудне наплате.

Обвезник стиче право на отпис камате под условом да за обавезе на које се закон односи:

 1. уплати главни дуг, осим камате, доспео за плаћање до 31.12.2007. године и
 2. уплати главни дуг доспео за плаћање до 1. јануара 2008. године до дана подношења захтева, укључујући и обрачунату камату.

Право на отпис камате остварује се на основу захтева. Захтев се може поднети најкасније до 31. јула 2009. године. За сваку обавезу подноси се посебан захтев. Образац захтева ће бити објављен у “Службеном гласнику Републике Србије” број 109. Подношење захтева ће почети одмах по објављивању обрасца захтева. Захтев се подноси организационој јединици Пореске управе под које се порески обвезник задужује обавезама за које подноси захтев. Обезници Центра за велике пореске обезнике (ЦВПО), захтев подносе том центру којима их он задужује. Уз захтев се подносе докази да су испуњени услови за отпис камате.

Обвезнику који испуни услове и стекне право на отпис камате, Пореска управа решењем отписује камату по основу обавезе коју је уплатио, и то:

 1. 100% камате, ако главни дуг, осим камате, за обевезе доспеле за плаћање до 31.12.2007. године, као и главни дуг и камату доспелих за плаћање од 1. јануара 2008. године до дана подношења захтева, уплати најкасније до 31. децембра 2008. године;
 2. 75% камате, ако главни дуг, осим камате, за обевезе доспеле за плаћање до 31.12.2007. године, као и главни дуг и камату доспелих за плаћање од 1. јануара 2008. године до дана подношења захтева, уплати најкасније до 31. марта 2008. године;
 3. 50% камате, ако главни дуг, осим камате, за обевезе доспеле за плаћање до 31.12.2007. године, као и главни дуг и камату доспелих за плаћање од 1. јануара 2008. године до дана подношења захтева, уплати најкасније до 30. јуна 2008. године.

Ближе информације у вези са отписом камате, порески обвезници могу добити у надлежним организационим јединицама Пореске управе.

Пореска управа ће, по потреби, до краја године организовати рад и суботом како би омогућила свим заинтересованим обвезницима за отпис камате у висини од 100% да то право и остваре.

Помоћник директора,
Рада Костић