Dusan Belic

Odluke Upravnog odbora 31.05.2019. godine

Potvrđuje se odluka Upravnog odbora AK Vojvodine od 24. 05. 2019. godine kojom je usvojeno Saopštenje o Izmenama i dopunama Krivičnog zakonika.

Imenovana je Zlatanović Danijela, advokat u Novom Sadu za predsednika Komisije za praćenje propisa.

Imenovana je Nešković Jana, advokat u Novom Sadu za člana Komisije za praćenje propisa.

Usvojeno je Saopštenje povodom napada i nedopuštenih izajava predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti protiv sudije dr Miodraga Majića.

Imenovana je Komisija Potpornog Fonda Advokatske komore Vojvodine u sastavu:

Predsednik: Belić Ivana, advokat u Novom Sadu.

Članovi:

  • Glušac Ivana, advokat u Novom Sadu
  • Stanić Jelena, advokat u Novom Sadu
  • Pantić Vladimir, advokat u Novom Sadu i
  • Krajnović Nenad, advokat u Novom Sadu.

Zaključeno je da će se ograncima AK Vojvodine uputiti dopis sa zahtevom da u roku od 7 dana dostave stručnoj službi Komore sve primedbe i probleme sa kojima se susreću u radu sa katastrom.

Sve prispele primedbe ogranaka AK Vojvodine stručna služba AK Vojvodine proslediće Reža Slobodanu, koji će sačiniti objedinjeni tekst o kome će se raspravljati na sednici Upravnog odbora.