Dusan Belic

Odluke Upravnog odbora 28. 12. 2018. godine


Potvrđuje se odluka sa elektronske sednice Upravnog odbora od 14. 12. 2018. godine: Prihvata se ponuda Arhiva Vojvodine od 30. 11. 2018. godine za sređivanje arhivske građe i registraturskog materijala Advokatske komore Vojvodine.

Usvaja se predlog Sekcije Mladi advokati Vojvodine o izboru Vukašina Jovovića, advokata u Novom Sadu za predstavnika ove Sekcije u Skupštini AK Vojvodine.

Odobrava se novčana pomoć Marić Zoranu, advokatu u Apatinu u iznosu od 120.000,00 dinara, za lečenje sina Marić Veljka.

Ovlašćuju se predsednici ogranaka AK Vojvodine da raspolažu sredstvima sa podračuna ogranaka AK Vojvodine:

  • do visine ukupnog iznosa sredstava na podračunima uz odluku Izvršnog odbora Ogranka o konkretnom raspolaganju i
  • bez odluke Izvršnog odbora Ogranka do visine od 20.000,00 dinara dnevno za istorodne izdatke.

Usvaja se Pravilnik o radu Centra za medijaciju Akademije AK Vojvodine.

Usvaja se Pravilnik o načinu vođenja Registra medijatora Centra za medijaciju Akademije AK Vojvodine.

Ministarstvu pravde uputiće se zahtev za davanje dozvole za sprovođenje osnovne obuke posrednika AK Vojvodine.

Imenuje se Korać Mihailo, advokat u Novom Sadu za predstavnika AK Vojvodine u Radnoj grupi za građansko pravo AK Srbije.

Advokatska komora Vojvodine organizovaće i finansiraće deo troškova Seminara 8. i 9. februara 2019. godine u Novom Sadu u saradnji sa Međunarodnom Unijom advokata o evropskim standardima i pojedinačnim zakonskim rešenjima u vezi sa novim Zakonom o advokaturi.