admin

Projekat besplatne pravne u AP Vojvodini

PROJEKAT BESPLATNE PRAVNE POMOĆI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI (REPUBLIKA SRBIJA) KOJI ZAJEDNIČKI SPROVODE U DELO OMBUDSMAN KATALONIJE, ADVOKATSKA KOMORA VOJVODINE I IZVRŠNO VEĆE VOJVODINE

UVOD

Rešenjem od 26. jula 2007. godine, Španska agencija za međunarodnu saradnju odlučila je da dodeli pomoć za finansiranje aktivnosti kojima bi se podržala institucionalizacija Besplatne pravne pomoći u Vojvodini.

“Projekat besplatne pravne pomoći u Vojvodini” (u daljem tekstu, Projekat), spada u tu vrstu aktivnosti.

Projekat sprovode Advokatska komora Vojvodine, Izvršno veće Vojvodine, Ombudsman Katalonije i Opštine: Ada, Bečej, Čoka, Mali Iđoš, Nova Crnja, Novi Bečej, Opovo, Odžaci, Sremski Karlovci, Žitište, Subotica, Titel i Bela Crkva (Opštine navedene u Aneksu II).

Advokatska komora Vojvodine je sarađivala na “Projektu besplatne pravne pomoći u Srbiji” koji je sprovodio Ombudsman Katalonije od 2005. godine, tako što su advokati Osnovnih organizacija advokata u Opštinama Pančevo i Zrenjanin, pružali besplatne pravne savete i besplatno zastupali građane pred sudovima. Imajući u vidu stečeno iskustvo, Advokatska komora Vojvodine je spremna da sprovede ovaj Projekat, kako bi omogućila građanima Vojvodine da dobiju stručnu pravnu pomoć, od strane advokata, koju inače ne bi mogli dobiti s obzirom na njihovao materijalno stanje.

Izvršno veće Vojvodine, odgovarajući na socijalne zahteve stanovništva, a sledeći preporuku Skupštine Vojvodine od 14. aprila 2005.g., želi da obezbedi građanima, koji nemaju ekonomskih sredstava, Službu za pravno savetovanje, pre sudskog postupka i Službu za zastupanje pred sudovima, kao javne službe, u kojima pravne usluge pruža Advokatska komora Vojvodine, a koja se finansira iz javnih fondova.

Opštine Vojvodine navedene u Aneksu II Projekta, omogućavaju građanima svoje teritorije, pristup pravdi u jednakim uslovima, otvaranjem Službe besplatnog pravnog savetovanja i Službe za zastupanje pred sudovima.

Ovaj Projekat ima za cilj stvaranje sistema u Vojvodini koji bi građanima olakšao pristup pravdi, putem pokretanja Službe besplatnog pravnog savetovanja (BPS) (pristup pravnom savetovanju), u Opštinama obuhvaćenim u Aneksu II, tačka A i Službe besplatnog zastupanja pred sudovima ili Besplatno zastupanje (BZ) (pristup sudovima), u celoj Vojvodini, na osnovu “španskog modela” i njegove dosadašnje implementacije, finansirane od strane Ombudsmana Katalonije i Izvršnog veća Vojvodine, a u čijem radu sarađuju Opštine obuhvaćene Aneksom II, tačka B.

Ombudsman Vojvodine će na implementaciji Projekta učestvovati kao institucija posmatrač.

Cilj ovakvog pružanja besplatne pravne pomoći je, s jedne strane, zaštita prava građana koji nisu u mogućnosti da angažuju advokate i istovremeno,s druge strane, afirmisanje advokature koja je jedina kompetentna da stručno i profesionalno pruža pravnu pomoć.

Besplatna pravna pomoć koja je predmet ovog Sporazuma pretpostavlja otvaranje Službi za besplatno pravno savetovanje za građane onih Opština koje su navedene u tački A Aneksa II, koji nemaju ekonomska sredstva.

Budući da su Ombudsman Katalonije, Advokatska komora Vojvodine, Izvršno veće Autonomne Pokrajne Vojvodine (u daljem tekstu IVV) i Opštine : Ada, Bečej, Čoka, Mali Iđoš, Nova Crnja, Novi Bečej, Opovo, Odžaci, Sremski Karlovci, Žitište, Subotica, Titel i Bela Crkva, navedene u Aneksu II, spremni da sarađuju na implementaciji “Projekta besplatne pravne pomoći u Vojvodini”, to se ovim Pravilnikom uređuje rad Službe besplatnog pravnog savetovanja.

ADVOKATSKA KOMORA VOJVODINE, na osnovu čl. 71 Statuta AK Vojvodine, a u skladu sa Sporazumom, zaključenim između Ombudsmana Katalonije, Advokatske komore Vojvodine i Izvršnog veća Vojvodine o implementaciji “Projekta besplatne pravne pomoći u Vojvodini” (u daljem tekstu Projekat), na sednici Upravnog odbora održanoj dana 06. juna 2008.g. donosi:

PRAVILNIK O RADU SLUŽBE ZA BESPLATNO PRAVNO SAVETOVANJE OD STRANE ADVOKATA ADVOKATSKE KOMORE VOJVODINE

Član 1

 1. Službe besplatnog pravnog savetovanja počeće sa radom u Opštinama koje se navode u Aneksu II i koje će same snositi troškove njihovog rada, od osnivanja do isteka jedne godine. Svaka Opština će kasnije doneti odluku o tome da li želi da nastavi sa finansiranjem rada Službe u narednim godinama.
 2. Advokatska komora Vojvodine biće odgovorna za pružanje usluga besplatnog pravnog savetovanja.
 3. Projekat će biti implementiran od datuma potpisivanja Sporazuma do 31. marta 2009. Godine. Ovaj rok je moguće produžiti u dogovoru svih strana.
 4. Prilikom izvođenja Projekta, Advokatska komora Vojvodine, Izvršno veće Vojvodine i Ombudsman Katalonije radiće u potpunosti koordinisano.
 5. Ombudsman Katalonije, Advokatska komora Vojvodine i Izvršno veće Vojvodine, imenovaće po jedno odgovorno lica za koordinisanje Projekta.

Član 2.

Odgovorno lice za Projekat iz Advokatske komore Vojvodine, ima obavezu da:

 • imenuje koordinatora Službe za besplatno pravno savetovanje u Osnovnim organizacijama advokata u Opštinama, u kojima se Projekat pokrene (Opštine navedene u Aneksu II)
 • podnosi Ombudsmanu Katalonije, Izvršnom veću Vojvodine i Advokatskoj Komori Vojvodine, detaljne mesečne izveštaje o napretku Projekta.
 • dostavlja dvomesečno, najkasnije 15 dana nakon isteka drugog meseca, statističke izveštaje sa podacima o Službi za besplatno pravno savetovanje koordinatoru Projekta u odgovarajućim Opštinama, Ombudsmanu Katalonije, Izvršnom veću Vojvodine i Advokatskoj komori Vojvodine.
 • održava neprestanu komunikaciju sa koordinatorkama Ombudsmana Katalonije, sa njihovom saradnicom na terenu i sa odgovornim licima za koordinisanje Projekta iz Izvršnog veća Vojvodine i Osnovnih organizacija advokata u Opštinama u kojima su otvorene Službe BPS.
 • realizuje sve potrebne radnje, u saradnji sa licima uključenim u razvoj Projekta,kako bi se obezbedilo da se Projekat nesmetano razvija.

Član 3.

Opštine koje otvaraju Službu za besplatno savetovanje i koje će pružati usluge besplatnog pravnog savetovanja radiće:

Ada – 1 dan nedeljno
Bečej – 2 dana nedeljno
Čoka – 1 dan nedeljno
Mali Iđoš – 1 dan nedeljno
Nova Crnja – 1 dan nedeljno
Novi Bečej – 1 dan nedeljno
Opovo – 1 dan nedeljno
Odžaci – 1 dan nedeljno
Sremski Karlovci – 1 dan nedeljno
Žitište – 1 dan nedeljno
Subotica – 2 dana nedeljno
Bela Crkva – 1 dan nedeljno
Titel – 1 dan nedeljno

Član 4.

Odgovorno lice – koordinator Službe za besplatno pravno savetovanje u Osnovnim organizacijama advokata navedenih Opština, u kojima se otvaraju Službe BPS,dužno je da:

 • sastavi listu advokata koji se prijave za rad u Službi besplatnog pravnog savetovanja
 • odredi dan tj.dane u nedelji kada će Služba raditi, kao i radno vreme Službe, koje ne može biti kraće od 4 sata u jednom danu
 • Odgovornom licu AK Vojvodine dostavi, najkasnije do 10-og u mesecu, mesečne izveštaje sa traženim statističkim podacima, sadržanim u formularu koji će mu biti dostavljen, kao i spisak sa imenima advokata, brojem i datumom njihovog dežurstva u prethodnom mesecu i podacima o broju poslovnih računa i imenom banke kod koje imaju otvoren poslovni račun
 • održava neprestanu komunikaciju sa Odgovornim licima za koordinisanje Projekta iz AK Vojovdine.

Član 5.

Opština će ustupiti AK Vojvodine – Osnovnoj organizaciji advokata, kancelariju za pružanje pravnih usluga, u vremenu koje je određeno kao radno vreme Službe, kao i trajno, prostor za odlaganje Zakona i formulara potrebnih za pružanje pravnih usluga u Službama za besplatno pravno savetovanje.

Pravno savetovanje, prijem i rad sa strankama, obavlja se isključivo u prostorijama određenim za rad Službe, u određenim danima i u određenom radnom vremenu.

Član 6.

Pravo na pružanje besplatne pravne pomoći građanima imaju svi advokati Osnovnih organizacija advokata, sa teritorije Opštine koja je otvorila Službu BPS.

Jedini uslov koji advokat mora ispuniti da bi se mogao prijaviti za rad u Službi BPS jeste da nije disciplinski kažnjavan.

Advokat se može prijaviti za rad u Službi BPS pismenom prijavom Odgovornom licu – koordinatoru Službe za besplatno pravno savetovanje u svojoj Osnovnoj organizaciji advokata, koji će spisak dostaviti Odgovornom licu AK Vojvodine. Upis odobrava Advokatska Komora Vojvodine.

Advokat može tražiti brisanje sa liste advokata koji učestvuju u radu Službe BPS.

Član 7.

Pravne savete pružaju advokati koji se nalaze na listi izrađenoj od strane Advokatske Komore Vojvodine (u skladu čl.6 ovog Pravilnika), a organizaciju će voditi koordinator koga imenuje Odgovorno lice iz Advokatske komore Vojvodine.

Član 8.

Advokati angažovani u radu Službe BPS će, u Opštinama navedenim u Aneksu II, tačka A, onoliko dana nedeljno, koliko je za svaku Opštinu naznačeno, pružati pravnu pomoć u vidu besplatnog pravnog savetovanja po pravnim pitanjima iz svih pravnih oblasti, svim građanima koji se obrate Službi, kao i u vidu obaveštavanja o njihovom pravu na besplatno zastupanje pred sudovima i uslovima za ostvarivanje tog prava.

Usmeni pravni saveti pružaju se svakom građaninu koji se obrati Službi, pod uslovom da nema već angažovanog advokata.

Dežurni advokati strankama,koje se Službi obrate, pružaju isključivo usmene pravne savete i ne sastavljanu nikakva pismena.

Član 9.

Advokati će voditi statistiku broja građana koji se Službi obraćaju za pomoć, kao i statistiku pravnih oblasti u kojima se pomoć traži i pruža , s ciljem da, putem izveštaja koji će se slati Advokatskoj Komori, Advokatska komora Vojvodine obavesti Opštinu, Ombudsmana Katalonije i Izvršno veće Vojvodine o najzastupljenijoj pravnoj oblasti, s ciljem da se, prema tome, odrede pravne oblasti u kojima će se odobravati besplatno zastupanje i pripremiti rad Službe za besplatno zastupanje pred sudovima, u tim materijama.

Član 10.

Dežurni advokat je dužan da:

 • popuni dnevni izveštaj sa statističkim podacima, otvori predmet i zavede podatke o stranci, popuni obrasce, koje pripremi Komisija radi praćenja rada Službe.
 • sastavi izveštaj, sa kratkim opisom pravnog problema i pravnog saveta koji je dao stranci.
 • u slučaju da dežurni advokat nije u mogućnosti da odmah posavetuje stranku, nema pravo da joj zakazuje drugi termin, radi ličnog kontakta, već je dužan da je uputi da se ponovo obrati Službi, u kojoj će joj advokat, koji tada bude dežuran, pružiti potreban pravni savet.

Ukoliko, u toku pružanja pravnog saveta, stranka podnese i zahtev za besplatno pravno zastupanje, advokat je dužan da:

 • ispita osnovanost zahteva stranke i predoči joj sve uslove za ostvarenje tog prava.
 • popuni formulare određene za podnošenje zahteva za besplatno pravno zastupanje.

Član 11.

Za dnevno dežurstvo u trajanju od 4 sata, advokat dobija naknadu u visini od 20 Evra, u dinarskoj protivvrednosti.

Naknada se isplaćuje mesečno, iz namenskih sredstava AK Vojvodine, pribavljenih od strane Opštine koje učestvuju u Projektu, tako što se sredstva uplaćuju na poslovni računa advokata koji obavlja pravnu pomoć.

Da bi se izvršila uplata sredstava, Odgovorno lice Službe, dužno je da Odgovornom licu AK Vojvodine, najkasnije do 5-og u narednom mesecu, dostavi spisak sa imenima, datumima dežurstva advokata i podacima o broju računa i imenom banke kod koje je račun otvoren.

Član 12.

Svaki advokat koji učestvuje u radu Službe, ima pravo prigovora na rad Službe, za slučaj povrede nekog njegovog prava.

Prigovor mora biti u pismenom obliku. O uloženom prigovoru odlučuje Odgovorno lice Advokatske Komore Vojvodine, u roku od 8 dana, po prijemu prigovora.

Odgovorno lice AKV je dužno da svoju pismenu odluku dostavi podnosiocu prigovora.

Pravo na prigovor rada Službe BPS ima i svaka nezadovoljna stranka. Prigovor se dostavlja pismeno, Odgovornom licu Službe Osnovne organizacije advokata.

O prigovoru stranke odlučuje Odgovorno lice Službe Osnovne organizacije advokata.

O prigovoru advokata ili nezadovoljne stranke, u drugom stepenu, Upravni odbor AKV.

Član 13.

Pružajući usluge besplatnog savetovanja i zatupanja, advokati su dužni da postupaju savesno i profesionalno, u skladu sa odredbama Statuta AKV, Kodeksa profesionalne etike advokata i ovog Prvilnika o besplatnoj pravnoj pomoći.

U slučaju kršenja bilo koje od navedenih odredbi, protiv advokata će se pokrenuti disciplinski postupak pred disciplinskim organom AK Vojvodine.

Član 14.

Ova Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja od strane UO AK Vojvodine.

Jun 2008.g.
Odgovorno lice Advokatske komore Vojvodine
Advokat Biljana Bjeletić