Dusan Belic

Преглед појединих одлука Управног одбора 30. 12. 2021. године

ОДОБРАВА СЕ куповина једног примерка монографије о Карловачкој гимназији, аутора Жарка Димића по цени од 8.800,00 динара.

Адвокатска комора Војводине ће пружати pro bono правну помоћ жртвама насиља до почетка стриктног поштовања Закона о бесплатној правној помоћи од стране локалних самоуправа.

ПРИХВАТА СЕ понуда Опште болнице „New Hospital“ из Новог Сада за систематске прегледе и друге здравствене услуге за чланове АК Војводине по повлашћеним ценама као у понуди.

Адвокатска комора Војводине поднеће кривичну пријаву против Н. Н. лица због кривичног дела надриписарства у случају објављивања огласа у листу „Панчевац“ којим се нуди брзо, повољно и ефикасно вршење адвокатских и правних услуга .

Адвокатска комора Војводине Сигурној женској кући и Сигурној дечијој кући у Новом Саду донираће један број књига своје библиотеке које су за издвојене за отпис.

Адвокатска комора Војводине упутиће допис Управи КПЗ Сремска Митровица у ком ће их упознати са тренутно важећом регулативом по питању поштовања прописаних мера и инсистирати на поштовању начела да, уколико се од неког тражи да поштује одређене мере, да онај који то тражи мора да поштује исте те мере.

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Уређивачког одбора „Гласника“ Адвокатске коморе Војводине за 2021. годину.

УСВАЈА СЕ План рада Уређивачког одбора „Гласника“ Адвокатске коморе Војводине за 2022. годину.

УСВАЈА СЕ Извештај Декана о раду Академије Адвокатске коморе Војводине за 2021. годину.

УСВАЈА СЕ План рада Академије Адвокатске коморе Војводине за 2022. годину.

УСВАЈА СЕ Извештај Комисије за мишљење по предметима осигурања од професионалне одговорности Адвокатске коморе Војводине за 2021. годину.

Грбић Никола, адвокат у Руми, трајно се брише из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине, са даном коначности одлуке о брисању.

Самарџија Петар, адвокат у Новом Саду, именује се за преузиматеља адвокатске канцеларије Грбић Николе, адвоката у Руми.

ОДОБРАВА СЕ куповина девет тонера за штампаче и папира за потребе штампања материјала дисциплинског тужилаштва АК Војводине у 2022. години.

ОДОБРАВА СЕ куповина уништавача хартије марке „Fellowes 73Ci” за потребе Адвокатске коморе Војводине, према датој понуди фирме „БИГЗ“ из Новог Сада.

ОДОБРАВА СЕ потписивање Анекса уговора о организовању заједничке службе бесплатне правне помоћи између Адвокатске коморе Војводине и Града Панчева за 2022. годину.

ОДОБРАВА СЕ закључење Уговора о радном односу на одређено време између Адвокатске коморе Војводине и Ане Радић из Честерега, на радном местсу административног радника у Огранку АКВ у Зрењанину, до повратка привремено одсутне Сандре Митровић из Честерега, почев од 12. 01. 2022. године.

ОДБИЈА СЕ предлог за формирање Комисије која би формулисала предлог дневног реда за сазивање ванредне седнице Скупштине Адвокатске коморе Војводине.

УСВАЈАЈУ СЕ препоруке Савета Адвокатске коморе Војводине са седнице Савета од 28. 12. 2021. године, са изменом у тач. 3 на тај начин што се на крају, иза речи „…на подручју Србије“ додају речи „у складу са одлукама Скупштине Адвокатске коморе Србије“.