Dusan Belic

Pregled pojedinih odluka Upravnog odbora 03. 09. 2021. godine

Izvršiće se anketiranje svih advokata Advokatske komore Vojvodine o tome da li žele ili ne žele da primaju štampani primerak „Glasnika“.

Ovo anketiranje biće sprovedeno putem elektronske pošte.

Prilikom upisivanja u Imenik advokata od kolega/koleginica će se tražiti da se izjasne da li žele ili ne da primaju štampani primerak „Glasnika“.

Postojaće opcija da u svakom trenutku advokati mogu da se prijave da im se dostavlja štampani primerak časopisa.

Odobrava se zaključenje Aneksa ugovora sa „Telenorom“ za postojeći „Biznis paket“ za period od naredne dve godine.

USVAJA SE predlog za izmenu Ugovora o radu za Mitrović Sandru, zaposlenu u Ogranku Advokatske komore Vojvodine u Zrenjaninu, tako što se u članu 7 u stavu 3 brišu reči „u Zrenjaninu“. U preostalom delu član 7 ostaje nepromenjen.

Odobravaju se sredstva za snimanje tutorijala-uputstva za sve advokate kako da pristupe e-šalteru za dobijanje podataka iz katastra, za čije sačinjenje će biti angažovana stručna lica koja se time bave.

Prikupiće se ponude za angažovanje stručnog lica koje će sačiniti tutorijal-uputstvo za sve advokate kako da pristupe e-šalteru za dobijanje podataka iz katastra, koje će biti dostavljene Veću predavača Akademije koje je zaduženo za sprovođenje obuke advokata.