Uroš Pajić

Obuka – Podnošenje predstavke evropskom sudu za ljudska prava 30.09.2023. Sremska Mitrovica

U cilju uspešnog ostvarenja obuke zainteresovanih koleginica i kolega na temu podnošenja predstavke Evropskom suda za ljudska prava potrebno je u okviru obuke obuhvatiti veći broj tema koje podrazumeva sledeću sistematiku izlaganja na obuci:

Prepodnevni deo:

1. Osnovna načela na kojima se zasniva postupanje Evropskog suda za ljudska prava

U okviru ovog dela, predavači će ukratko objasniti koja je pravna priroda Evropskog suda za ljudska prava, kada mu se i zbog čega obraćamo. Biće dalje objašnjeno šta je to načelo supsidijarnosti. Na kraju uvodnog dela, kroz praktične primere prakse suda, biće demonstrirano kako se sud odnosi prema predstavkama i šta je ono što advokati moraju preneti svojim klijentima kako bi klijenti mogli da donesu informisanu odluku o tome hoće li se obratiti sudu u Strazburu. Posebna pažnja biće posvećena procentu odbačenih predstavki i analizi kako to utiče na pravnu poziciju podnosilaca i njihovih punomoćnika.

2. Osnovni izvori informisanja o radu i funkcionisanju suda kao i o sudskoj praksi.

Polaznicima će se predstaviti na koji način mogu doći do informacija u vezi sa radom i funkcionisanjem suda i gde mogu preuzeti korisne materijale koji će im pomoći u pisanju predstavke. Nakon toga, pristupiće se prezentaciji različitih baza podataka o ESLJP-u sa istovremenim davanjem uputstava kako na najbolji način iskoristiti ove baze podataka.

3. Popunjavanje obrasca predstavke.

U ovom će se delu polaznicima ukazati na to gde mogu da nađu da obrazac predstavke, uputstva za popunjavanje obrasca. Biće objašnjeno koji su to pomoćni obrasci, kako se oni popunjavaju i gde se preuzimaju. Biće dati primeri nekoliko popunjenih obrazaca. Posebno će se ukazati na to koje su uobičajene greške prilikom popunjavanja predstavke i kako ih izbeći.

Popodnevni deo:

4. Uslovi dopuštenosti

U pogledu uslova dopuštenosti, obuka će se koncentrisati na detaljnu analizu svih uslova koje je potrebno ispuniti da bi se predstavka smatrala dopuštenom. Svaki od uslova dopuštenosti biće obrađen sa aspekta našeg pravnog poretka sa ukazivanjem na probleme koji se u praksi javljaju u vezi sa uslovima dopuštenosti.

5. Pravilo četvrte instance

U ovom delu obuke polaznicima će biti predstavljano pravilo četvrte instance. U vezi sa ovim pravilom, diskutovaće se o tome šta od suda možemo očekivati kao advokati, koja pitanja i primedbe pred njega možemo izneti. Šta je ono što sud ispituje ? I jednako bitno, šta je ono što sud neće uzeti u razmatranje rukovodeći se pravilom četvrte instance.

6. Tok postupka pred sudom

Ukratko će biti prikaz tok postupka pred sudom. Objasniće se koje su faze postupka, i koje se radnje preduzimaju u kojoj fazi postupka. Posebno će biti skrenuta pažnja u pogledu načina komunikacije sa sudom i načina ophođenja prema drugoj strani. U okviru prikaza toka postupka obradiće se i teme koje se odnose na posebne postupke (postupak po pilot presudi, postupak prijateljskog poravnanja, postupak za određivanje privremene mere).

7. Pravično zadovoljenje / naknada štete

Centralna pitanje u završnom delu obuku biće: Kakva se vrsta pravičnog zadovoljenja/ naknade štete može tražiti u postupku pred sudom? Na koji način se utvrđuje visina štete? Može li s osim naknade štete tražiti neka drugi vid pravičnog zadovoljenja? Kada se postavlja zahtev za pravičnim zadovoljenjem?

Trajanje:

Dva sata u prepodnevnom delu i dva sata u popodnevnom delu, kao i dodatno vreme za diskusiju ne računajući pauze.

Broj učesnika obuke može da varira od 12 (minimum) do 18 kandidata (maksimum).

Predavači:

Dr Aleksandar Todorović, advokat u Novom Sadu

Boško Kaćanski, advokat u Novom Sadu

 

VremeTEME POJEDINAČNIH SESIJA
09:45 – 10:00Registracija učesnika
10:00 – 10:30

 

Osnovna načela na kojima se zasniva postupanje Evropskog suda za ljudska prava
10:30 – 11:00Osnovni izvori informisanja o radu i funkcionisanju suda kao i o sudskoj praksi
11:00 – 11:05 Kratka pauza
11:05 – 12:05 Popunjavanje obrasca predstavke
12:05 -12:30Kafe pauza
12:30 – 13:30Uslovi dopuštenosti
12:30 – 13:00Pravilo četvrte instance
13:00 – 13:05Kratka pauza
13:05 – 13:35Tok postupka pred sudom
13:35 – 14:05Pravično zadovoljenje i naknada štete
14:05 – 14.30Diskusija i pitanja