admin

Prečišćen tekst izmenjenih i dopunjenih Smernica za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod advokata

Pročitajte tekst na linku