admin

Pravilnik o radu Službe besplatnog pravnog zastupanja od strane advokata AKV

ADVOKATSKA KOMORA VOJVODINE, na osnovu čl. 70 Statuta AK Vojvodine, a u skladu sa Sporazumom zaključenim između Ombudsmana Katalonije, Advokatske komore Vojvodine i Izvršnog veća Vojvodine o implementaciji “Projekta besplatne pravne pomoći u Vojvodini” (u daljem tekstu Projekat), na sednici Upravnog odbora održanoj dana 12. 09. 2008. godine donosi:

PRAVILNIK O RADU SLUŽBE BESPLATNOG PRAVNOG ZASTUPANJA OD STRANE ADVOKATA ADVOKATSKE KOMORE VOJVODINE

U cilju sprovođenja zaključenog Sporazuma, ovim Pravilnikom se regulišu prava i obaveze advokata, kao davaoca pravnih usluga i građana, kao korisnika tih usluga, na sledeći način:

Član 1.

Službe besplatnog pravnog zastupanja počeće sa radom u Opštinama koje se navode u Aneksu II juna 2008.g.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć imaju oni građani koji je traže u predmetu koji je održiv na Sudu i čiji prihodi ne prelaze iznos utvrđen od strane Izvršnog veća Vojvodine.

Pravo na pružanje besplatne pravne pomoći građanima, imaju svi advokati upisani u imenik advokata Advokatske komore Vojvodine.

Advokat se može prijaviti za rad u Službi, pismenom prijavom Odgovornom licu Službe, pod uslovom da nije disciplinski kažnjavan i da potpiše izjavu da prihvata Pravila o besplatnom zastupanju.

Upis odobrava Advokatska Komora Vojvodine, koja formira Listu advokata koji besplatno zastupaju građane pred sudovima, prema redosledu njihovog dobrovoljnog prijavljivanja za rad u Službi. Prilikom formiranja liste i odredjivanja advokata, primenjuje se princip objektivnosti i pravičnosti.

Advokat može tražiti brisanje sa liste advokata koji učestvuju u radu Službe, pismenom molbom koja se podnosi Odgovornom licu Službe.

Advokatski pripravnici ne mogu samostalno obavljati ove poslove bez kontrole i nadzora svog principala.

Član 2.

Službom besplatnog zastupanja upravlja Komisija koju čine dva advokata Opštinske organizacije advokata u kojoj je Služba otvorena i jedan član Izvršnog veća Vojvodine, od kojih se bira lice koje je odgovorno za rad Službe ispred Osnovne organizacije advokata.

Član 3.

Odgovorno lice Projekta iz Advokatske komore Vojvodine je obavezno da:

 • imenuje koordinatora Službe za besplatno pravno zastupanje u Osnovnim organizacijama advokata u Opštinama, u kojima se Projekat pokrene, a koje može biti istovetno lice koje je odgovorno za rad Službe besplatnog pravnog savetovanja.
 • podnosi Ombudsmanu Katalonije, Izvršnom veću Vojvodine i Advokatskoj Komori Vojvodine, detaljne mesečne izveštaje o napretku Projekta.
 • dostavlja dvomesečno, najkasnije 15 dana nakon isteka drugog meseca, statističke izveštaje sa podacima o Službi za besplatno zastupanje pred sudovima, Ombudsmanu Katalonije, Izvršnom veću Vojvodine i Advokatskoj komori Vojvodine.
 • održava neprestanu komunikaciju sa koordinatorkama Ombudsmana Katalonije, sa njihovom saradnicom na terenu i sa Odgovornim licima za koordinisanje projekta iz Izvršnog veća Vojvodine i Osnovnih organizacija advokata u Opštinama u kojima su otvorene Službe BPZ.
 • realizuje sve potrebne radnje sa licima uključenim u razvoj Projekta,kako bi se obezbedilo da se Projekat nesmetano razvija.

Član 4.

Priznavanje prava na besplatno zastupanje pred sudovima, građani će moći da traže putem formulara koji će predati u kancelarijama Službi za besplatno pravno savetovanje, u Opštinama ili poslati Izvršnom veću Vojvodine.

Zahtev za priznanje prava na besplatno zastupanje podnosi se na odštampanom formularu u kome podnosilac zahteva, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, popunjava podatke o sebi, svom imovnom stanju i prihodima, kao i vrsti pravne zaštite koju traži.

Predstavnici Advokatske komore Vojvodine i Izvršnog veća Vojvodine biće članovi u svim Opštinama, Komisije za besplatnu pravnu pomoć za priznavanje prava onim građanima koji podnesu zahtev za besplatno zastupanje pred sudovima, u skladu sa socio-ekonomskim kriterijumima prethodno ustanovljenim od strane Izvršnog veća Vojvodine.

Član 5.

Pravo na besplatnu pravno zastupanje priznaje se svakom fizičkom licu koje kumulativno ispunjava sledeće USLOVE:

OPŠTE:

 1. da ima stalno prebivalište ili boravište ili izbeglički status na teritoriji Vojvodine.
 2. da u predmetu, za koji podnosi zahtev za besplatno zastupanje, stranka nije, pre obraćanja Službi, već angažovla advokata.

POSEBNE:

 1. da je nosilac socijalne karte, izdate od strane nadležne Opštine ili da se nalazi u evidenciji lica koja su socijalno ugrožena, koju vodi nadležna Služba ili organ lokalne samouprave iz oblasti socijalne zaštite ili ispunjavaju uslove za nosioca socijalne karte.
 2. ukoliko nema socijalnu kartu, da ukupna materijalna primanja ne prelaze imovinski cenzus određen za minimum socijalne sigurnosti po članu porodičnog domaćinstva.

Pravo na besplatno pravno zastupanje imaju sva lica koja ispunjavaju samo opšti uslov iz tač 1, ovog člana, ukoliko su žrtve nasilja u porodici.

Ako lice nema dokaz da je nosilac socijalne karte ili potvrdu da je, kao socijalni slučaj evidentiran kod nadležnog lokalnog organa, a poziva se na pravo na besplatno pravno zastupanje, o takvom zahtevu odluku donosi Komisija kojoj stranka, uz zahtev podnosi:

 • fotokopiju lične karte
 • dokaz o visini primanja za sve članove porodičnog domaćinstva (svi vidovi materijalnih primanja i prihoda)
 • uverenje o broju članova domaćinstva
 • uverenje o poreskom zaduženju
 • u slučaju nezaposlenosti, uverenje sa Tržišta rada
 • potpisanu izjavu da garantuje pod građanskom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci koje je dala Službi tačni.

Član 6.

KOMISIJA

Komisija zaseda jednom nedeljno i o svom radu vodi zapisnik.

Prilikom odlučivanja o besplatnom pravnom zastupanju, ceni se svaki pojedini slučaj posebno.

Odluku o odobrenom zastupanju i dodeli predmeta pojedinom advokatu Komisija donosi u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

Pri razmatranju zahteva, u prvoj fazi, Komisija ispituje samo ispunjenost uslova za besplatno pravno zastupanje.

Stranci kojoj se uskrati pravo na besplatno pravno zastupanje iz razloga neispunjenosti uslova, dostavlja se pismena odluka, na koju stranka ima pravo žalbe, u roku od 8 dana po prijemu odluke.

Žalba se dostavlja drugostepenoj komisiji koju čine tri člana AK Vojvodine I dva člana IVV, koja donosi konačnu odluku.

Komisija, u prvom stepenu, rešava sva sporna pitanja između advokata i stranaka.

Član 7.

Kada odluči o zastupanju, Komisija donosi rešenje kojim se usvaja zahtev i određuje advokata sa Liste, prema azbučnom redu i stranka se pismeno obaveštava o ličnosti advokata koji će je zastupati.

Rešenje se dostavlja stranci i advokatu.

Ukoliko se stranka, koja ispunjava uslove za besplatno pravno zastupanje, kasno obrati Službi, u pogledu rokova za preduzimanje određenih pravnih radnji, u tom slučaju:

dežurni advokat iz Služne besplatnog pravnog savetovanja, piše molbu za odlaganje, ukoliko je to moguće ili

ukoliko se radi o radnjama koje ne trpe odlaganje ( npr.žalba) stranka je upućena na dežurnog advokata Službe besplatnog pravnog savetovanja, koji ima obavezu da tu pravnu radnju preduzme.

Član 8.

Stranka kojoj je dodeljen advokat, dužna je da se istom javi najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema rešenja.

Član 9.

Advokat kome je dodeljen predmet za besplatno pravno zastupanje, dužan je da po prijemu rešenja, svih potrebnih informacija i dokumentacije, ispita osnovanost zahteva stranke i prema raspoloživim činjenicama izvrši procenu uspešnosti u sporu, kao i da upozori stranku na obavezu davanja tačnih podataka o svim činjenicama vezanim za uslove ostvarivanja prava na besplatno pravno zastupanje i u suprotnom, na posledice koje će ista snositi.

Ukoliko smatra da je zahtev stranke očigledno neosnovan ili nije održiv na Sudu, te da stranka očigledno ne može uspeti u postupku, dužan je da svoje pismeno mišljenje, uz obrazloženje o neprihvatanju zastupanja, dostavi Komisiji.

Član 10.

Komisija razmatra izveštaj i ukoliko smatra da je isti neosnovan, stranku upućuje drugom advokatu, kojem dostavlja i obrazloženo mišljenje Komisije.

Ukoliko Komisija prihvati izveštaj advokata i odbije zahtev za zastupanje, njeno rešenje je konačno i isto se dostavlja stranci.

Odluku o tome Komisija je dužna da donese najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema mišljenja advokata.

Cilj ovakvog postupanje je sprečavanje vođenja “gubitničkih parnica”, što je posebno važno zbog troškova postupka.

Član 11.

Ukoliko, nakon uzimanja informacija od stranke i pribavljene dokumentacije, advokat određen za zastupanje, utvrdi da je stranka dala neistinite podatke i da ista ne ispunjava uslove za besplatno pravno zastupanje, istoj će otkazati punomoć, pod uslovima regulisanim odredbama ZPP-a i o tome pismenim putem izvestiti Komisiju.

Ukoliko dodeljeni advokat činjenice iz prethodnog stava utvrdi nakon preuzimanja pravnih radnji, dužan je da, pošto je prethodno na to upozorio stranku, otkaže punomoćje za zastupanje i pozove stranku da Službi BZ naknadi iznos koji je, na ime njenog zastupanja AK Vojvodine isplatila advokatu, kao i da o tome pismeno izvesti Komisiju i Ogovorno lice Službe BPZ.

Član 12.

Ukoliko proceni da stranka ima izgleda na uspeh, advokat je dužan da odmah po prijemu rešenja tj. obraćanju stranke, preduzme prvu pravnu radnju.

Advokat koji preuzme zastupanje dužan je da Komisiji dostavi dokaz o prvoj preduzetoj pravnoj radnji, kao i da Komisiji dostavlja periodične (šestomesečne) izveštaje o toku postupka, kao i konačan izveštaj o okončanju postupka.

Advokat koji preuzme zastupanje, dužan je da preuzeti postupak vodi do njegovog pravosnašnog okončanja tj. donošenja konačne odluke, bez obzira na dužinu njegovog trajanja.

Ukoliko postoje razlozi za otkaz punomoćja, advokat je dužan da o tome odmah pismeno obavesti Odgovorno lice Službe i stranku.

Odluku o daljem zastupanju stranke donosi Komisija.

U slučaju da advokat, bez opravdanih razloga, otkaže zastupanje, podleže disciplinskoj odgovornosti pred nadležnim disciplinskim organom AK Vojvodine.

Član 13.

Advokatu pripada pravo na naknadu u visini od 40 Eura po postupku, u dinarskoj protivvrednosti, obračunatoj na dan isplate.

Isplata se vrši nakon podnetog pismenog izveštaja advokata AK Vojvodine, sa priloženim dokazom o prvoj preduzetoj pravnoj radnji.

U slučaju uspeha u sporu, dosuđene troškove na ime zastupanja, ne pripadaju stranci kojoj je dodeljen advokat i ista ih ne može zadržati, već dosuđeni troškovi u celosti pripadaju advokatu koji je stranku zastupao.

Advokat čijoj stranci su dosuđeni troškovi, nakon njihove naplate od suprotne strane u postupku, je dužan da, Službi BZ, vrati iznos primeljne naknade za besplatno zastupanje iz st.1 ovog člana, uplatom navedenog iznosa na tekući račun AKV, u namenski fond za Službu besplatne pravne pomoći Pančevo.

Član 14.

Advokatska komora Vojvodine će dodeljivati advokate, vršiti kontrolu profesionalnosti obavljenog posla i isplaćivati advokata za svaki započeti postupak. Advokatska komora garantuje za dobru organizaciju liste advokata.

Član 15.

Advokatska komora će semestralno dostavljati statističke izveštaje o predmetima za koje je priznato pravo na besplatnu pravnu pomoć (o pravnoj materiji, broj odobrenih predmeta.

Član 16.

Pružajući usluge besplatnog savetovanja i zatupanja, advokati su dužni da postupaju savesno i profesionalno, u skladu sa odredbama Statuta AKV, Kodeksa profesionalne etike advokata i ovog Pravilnika o besplatnom pravnom zastupanju.

U slučaju kršenja bilo koje od navedenih odredbi, protiv advokata će se pokrenuti disciplinski postupak pred disciplinskim organom AK Vojvodine.

Član 17.

Ova Pravila stupaju na snagu danom verifikacije od strane UO AK Vojvodine.

Januar 2008.g.
Odgovorno lice Advokatske komore Vojvodine
Advokat Biljana Bjeletić