Pravilnik o radu Centra za medijaciju AK Vojvodine

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Cilj Pravilnika

Ovim Pravilnikom se uređuje osnivanje, organizacija i rad Centra za medijaciju (u daljem tekstu: CM) pri Advokatskoj komori Vojvodine kao i postupak medijacije u ovom Centru.

Edukacija iz oblasti medijacije poverava se Akademiji Advokatske komore Vojvodine.

Član 2.

Pojmovi

„Medijacija (posredovanje)“ – mirno rešavanje spora, alternativan način rešavanja spora koji stranke žele sporazumno da reše uz pomoć medijatora, koji strankama pomaže da postignu dogovor o sporu, bez nametanja obavezujućeg rešenja.

„Advokat – medijator“ – član Advokatske Komore Vojvodine sa liste advokata – medijatora Advokatske Komore Vojvodine, koji na osnovu sporazuma stranaka sprovodi postupak medijacije.

„Lista advokata – medijatora“ – evidencija koju vodi Advokatska komora Vojvodine, na osnovu liste koju sačinjava Centar za medijaciju (CM), sa koje stranke biraju medijatora.

„Stranke“ – lica koja nastali spor pokušavaju da reše mirnim putem.

„Sporazum o rešavanju spora“ – sporazum čije zaključenje podrazumeva uspešno okončan postupak medijacije.

Član 3.

Uslovi rada

Advokatska komora Vojvodine obezbeđuje uslove za rad CM i medijatora.

Akademija Advokatske komore Vojvodine, vrši edukaciju advokata iz oblasti medijacije.

Evidencija advokata – medijatora se vodi u Advokatskoj komori Vojvodine i bliže je regulisana posebnim Pravilnikom.

U evidenciji advokata – medijatora mogu biti samo advokati upisani u Imenik advokata Advokatske Komore Vojvodine.

Član 4.

Centar za medijaciju pruža pomoć strankama da, u postupku medijacije u kojem stranke dobrovoljno nastoje da, uz pomoć jednog ili više nepristrasnih posrednika (u daljem tekstu: advokat-medijator) sporni odnos reše putem pregovaranja, odnosno da u postupku koji vode, pregovaranjem postignu mirno rešenje spora, postizanjem obostrano prihvatljivog sporazuma.

Pokretanje postupka medijacije, po ovom Pravilniku, mogu zahtevati domaća i strana fizička i pravna lica u svim spornim odnosima u kojima svojim pravima i zahtevima mogu slobodno da raspolažu.

Član 5.

Početak medijacije

Prethodni dogovor stranaka da spor koji proizilazi iz određenog pravnog odnosa, zajednički reše medijacijom u CM, nije pretpostavka za pokretanje postupka prema ovom Pravilniku.

Svaka stranka može da se obrati CM i predloži da se spor ili sporovi koji proističu iz određenog pravnog odnosa reše mirnim putem. U tom slučaju, izabrani advokat – medijator je dužan da se obrati drugoj strani radi pribavljanja saglasnosti.

Ako stranke nisu drugačije dogovorile, medijacija počinje prijemom saglasnosti za medijaciju koju je suprotna stranka, u pisanoj formi, dostavila CM, odnosno poslednje saglasnosti, u slučaju da u sporu učestvuje više strana.

Ukoliko se stranka, u roku od 15 dana ili u drugom roku navedenom u predlogu za medijaciju, ne izjasni o predlogu za medijaciju, predlog se smatra odbijenim.

Smatra se da je pismeno sa predlogom za medijaciju uručeno ako je poslato preporučenom pošiljkom sa povratnicom ili elektronskom poštom na adresu stalnog prebivališta ili sedišta ugovorne strane ili njegovog punomoćnika.

Član 6.

Primena odredaba Pravilnika

Advokat – medijator je dužan da primenjuje odredbe ovog Pravilnika.

OSNOVNA NAČELA

Član 7.

Načelo dobrovoljnosti

Učešće stranaka u postupku medijacije je dobrovoljno. Svaka stranka može u bilo koje vreme povući saglasnost za učešće u postupku medijacije.

Advokat – medijator je dužan da postupak medijacije sprovodi na način koji smatra celishodnim, u skladu sa okolnostima slučaja i predlozima stranaka, dok god ima izgleda da je zaključenje sporazuma moguće, vodeći računa da se postupak odvija bez odugovlačenja.

Član 8.

Ravnopravnost

Stranke imaju jednake uslove za učestvovanje u postupku i jednake mogućnosti da slobodno izraze svoju volju, daju svoje predloge i slobodno zaključuju sporazum.

Advokat – medijator je dužan da strankama omogući ravnopravan položaj.

Član 9.

Isključenje javnosti

U postupku medijacije je javnost isključena.

Član 10.

Načelo poverljivosti i tajnosti

Svi podaci koji proizilaze iz medijacije ili u vezi sa medijacijom, uključujući i činjenicu da se pri CM vodi postupak medijacije su poverljivi, osim ako se stranke drugačije ne dogovore, ako se njihovo saopštavanje zahteva po zakonu, radi zaštite javnog poretka, posebno kada je to potrebno radi osiguranja zaštite najboljeg interesa deteta ili radi sprečavanja nanošenja štete fizičkom ili psihičkom integritetu lica, ili ako je to neophodno za ispunjenje ili prinudno izvršenje sporazuma o rešavanju spora.

Podaci koji se odnose na spor koje je advokat – medijator primio/saznao od jedne stranke (na primer na odvojenom sastanku) mogu se obelodaniti drugim strankama u postupku medijacije, osim ako su ti podaci saopšteni pod izričitim uslovom da ostanu poverljivi.

Treća lica ne mogu prisustvovati sastancima medijacije bez odobrenja svih stranaka u postupku i medijatora.

Načelo poverljivosti obavezuje i druga fizička i pravna lica uključena u postupak medijacije (npr. veštaci) i treća lica koja, uz dozvolu stranaka, prisustvuju sastancima u postupku medijacije.

Lica koje postupi suprotno stavu 1, 3. i 4. ovog člana, odgovorno je za štetu koju time prouzrokuje.

Član 11.

Načelo usmenosti

Sastanci u postupku medijacije se održavaju usmeno i o njima se ne vode zapisnici. Stranke i advokati – medijatori, tokom samog postupka medijacije mogu komunicirati i pisanim putem.

Član 12.

Prihvatljivost dokaza u drugim postupcima

Podaci, predlozi i izjave izneti tokom medijacije koji su dati isključivo radi zaključenja sporazuma, ne mogu se koristiti u sudskom, arbitražnom ili drugom postupku, niti saopštiti na drugi način.

Stranke, medijatori i treća lica koja su učestvovala u medijaciji ne mogu se u arbitražnom, sudskom ili drugom sličnom postupku pozvati na dokaze ili svedočiti o:

a) pozivanju stranke na medijaciju ili činjenici da je ta stranka bila spremna da učestvuje u postupku medijacije;

b) mišljenja i predloge o mogućem rešavanju spora koje su stranke iznele tokom medijacije;

v) izjave ili priznanja koja su stranke dale tokom medijacije;

g) predlozi advokata – medijatora;

d) činjenici da je stranka pokazala spremnost da prihvati predlog advokata-medijatora za mirno rešenje spora;

đ) ispravama koje su sačinjene isključivo za potrebe medijacije.

Odredba iz prethodnog stava se primenjuje bez obzira na oblik podataka i dokaza.

Podaci i informacije iz prvog stava ovog člana mogu se otkrivati ili koristiti kao dokaz samo u slučajevima kada se može odstupiti od načela poverljivosti ili ako je to neophodno za sprovođenje ili primenu sporazuma o rešavanju spora, inače takvi podaci predstavljaju nedozvoljene dokaze.

Član 13.

Načelo hitnosti i ekonomičnosti

Postupak medijacije se sprovodi bez odlaganja u najkraćem mogućem roku.

Advokat – medijator upućuje poziv strankama za sastanak za medijaciju, usmeno, elektronskim putem ili putem pošte, kao i na bilo koji drugi način ,koji je prihvatljiv za stranku (npr. faksom).

Postupak medijacije može trajati najduže 60 dana, a uz pismenu saglasnost stranaka se može se može produžiti, o čemu će advokat – medijator obavestiti rukovodioca CM.

Član 14.

Načelo zakonitosti

U postupku medijacije, advokata – medijatora i stranke obavezuju prinudni propisi.

Član 15.

Načelo nepristrasnosti advokata-medijatora

Advokat – medijator u postupku medijacije uvek mora postupati nezavisno i nepristrasno u odnosu na stranke i na ishod medijacije.

Advokata – medijatora obavezuju pravila profesije i etički standardi ( Etički kodeks posrednika-„Sl. Glasnik RS“ 146/2014 i Evropski kodeks ponašanja za medijatore).

Advokat – medijator ne može započeti postupak medijacije ili nastaviti sa već započetim postupkom sve dok ne utvrdi sve okolnosti koje bi mogle uticati na njegovu nezavisnost i nepristrasnost (npr. postojanje odnosa advokata – medijatora sa strankom ili spornim odnosom) ili bi mogle stvoriti sumnju bilo koje strane u njegovu objektivnost. Ova dužnost važi tokom celog postupka.

III. CILJ POSTUPKA MEDIJACIJE

Član 16.

Vođenje arbitražnog ili sudskog postupka

Stranke se obavezuju da, dok je postupak medijacije u toku, neće pokrenuti sudski ili arbitražni postupak po postojećem sporu, osim ukoliko bi, ako to ne učine, nastale ozbiljne i nepopravljive posledice.

Član 17.

Dejstvo medijacije na prekluzivne i rokove zastarelosti

Pokretanjem postupka medijacije počinje zastoj zastarelosti potraživanja u odnosu na zahtev povodom koga se sprovodi postupak medijacije, koji ne može da traje duže od 60 dana.

Ako se postupak medijacije završi bez sporazuma o rešavanju spora, rok zastarelosti će nastaviti da teče od momenta kada je konstatovano da je postupak završen bez sporazuma o rešavanju spora. Vreme koje je proteklo pre početka postupka medijacije uračunava se u zakonom propisani vremenski rok.

Ako je posebnim propisom predviđen rok za podnošenje tužbe, ovaj rok u odnosu na tužbu koja je predmet medijacije ne teče dok postupak medijacije traje, ali ne duže od 60 dana.

Član 18.

Stranke u postupku medijacije

Stranka u postupku medijacije može biti bilo koje fizičko ili pravno lice.

Stranku koja nema poslovnu sposobnost zastupa njen zakonski zastupnik.

Tokom postupka medijacije, advokat – medijator mora voditi računa o poslovnoj sposobnosti stranaka u postupku i o tome da li stranku koja nema poslovnu sposobnost zastupa zakonski zastupnik ili ne.

Stranka može da učestvuje u postupku medijacije lično ili preko punomoćnika.

Član 19.

Tok postupka medijacije

Obim ovlašćenja advokata – medijatora u postupku medijacije, a posebno u kojoj meri je ovlašćen da daje svoju ocenu pravnih pitanja i aktivno učestvuje u izradi mogućeg rešenja spora, stranke utvrđuju sporazumno.

Ukoliko se stranke u sporu ne dogovore o pravilima postupka medijacije, advokat – medijator će sprovoditi postupak, koji u zavisnosti od svih okolnosti slučaja, potencijalnih očekivanja stranaka i potrebe za brzim i trajnim rešavanjem spora, smatra odgovarajućim i u skladu sa ovim Pravilnikom.

Postupak medijacije advokat – medijator prvenstveno sprovodi u sedištu svog Ogranka Advokatske komore Vojvodine, u Novom Sadu, Subotici, Somboru, Sremskoj Mitrovici, Zrenjaninu ili Pančevu, a može se sprovesti i u kancelariji advokata – medijatora.

Postupak medijacije se može sprovoditi i u drugim prostorijama koje za tu namenu obezbedi Advokatska komora Vojvodine .

Advokat – medijator, tokom postupka, može organizovati pojedinačne i zajedničke sastanke sa stranama u sporu, a davanjem saveta i mišljenja pomagati uspostavljanju njihove međusobne komunikacije i ukazivati na sve mogućnosti postizanja sporazuma .

Ukoliko se stranke ne dogovore drugačije, advokat- medijator može učestvovati u izradi teksta sporazuma.

Član 20.

Jezik postupka

Postupak medijacije se odvija na srpskom jeziku , osim ukoliko se stranke drugačije ne dogovore.

Ako jedna od stranaka ne razume srpski jezik, ona mora obezbediti prevodioca o svom trošku.

IV OKONČANJE POSTUPKA MEDIJACIJE

Član 21.

Postupak medijacije se okončava:

a) zaključenjem sporazuma o rešavanju spora,

b) odlukom advokata – medijatora da se postupak obustavlja, jer dalje vođenje postupka nije celishodno,

v) izjavom jedne stranke da odustaje od daljeg vođenja postupka, osim u slučaju ako u postupku medijacije učestvuje više stranaka, koje nakon odustanka jedne od stranaka odluče da nastave postupak medijacije,

g) protekom roka od 60 dana od dana zaključenja sporazuma o pristupanju medijaciji, osim ukoliko se stranke ne sporazumeju drugačije.

Po okončanju postupka medijacije, advokat – medijator obaveštava CM o datumu okončanja postupka medijacije i načinu na koji je prema članu 20. Pravilnika medijacija okončana, a ako se postupak medijacije sprovodi na osnovu uputa suda ili drugog organa, advokat – medijator je dužan da obaveštenje o načinu okončanja postupka medijacije dostavi sudu ili drugom organu.

Ako je pokrenuti postupak medijacije, koji je posebnim zakonom predviđen kao uslov za vođenje sudskog ili drugog postupka, okončan na način iz stava 1. tačke b) i v) ovog člana, advokat – medijator je dužan da obavesti nadležni organ ili organizaciju o ishodu postupka medijacije.

Član 22.

Sporazum o rešavanju spora

Sadržinu sporazuma o rešavanju spora putem medijacije određuju stranke u postupku medijacije.

Sporazum se sačinjava u pisanoj formi i potpisuju ga advokat – medijator, stranke u postupku medijacije i punomoćnici koji prisustvuju medijaciji.

Advokat – medijator učestvuje u sastavljanju i izradi sporazuma, ukoliko se stranke u postupku saglase.

Ako stranke u postupku medijacije ne postignu sporazum zbog nesaglasnosti o pravnim pitanjima, mogu postići pisanu saglasnost o činjeničnim pitanjima.

Činjenična pitanja obuhvaćena saglasnošću volja stranka u postupku smatraće se nespornim u sudskom ili drugom postupku.

V TROŠKOVI MEDIJACIJE

Član 23.

Troškovi postupka medijacije uključuju:

a) naknadu za rad advokata – medijatora po tarifi koja je propisana Pravilnikom o Tarifi i o nagradama i naknadama u postupku posredovanja („Sl.glasnik RS“ 35/2015),

b) putne troškove advokata – medijatora u priznatom iznosu,

v) troškovi koje je advokat – medijator imao u vezi sa postupkom medijacije,

g) druge eventualne troškove ( veštačenja, prevođenja i dr.),

d) troškove administracije (administrativnog osoblja) u vezi sa postupkom medijacije ( troškovi CM).

Troškovi nagrade za rad advokata – medijatora, putni troškovi i naknada troškova koje je advokat – medijator imao u vezi sa postupkom medijacije su zajednički troškovi stranaka koje stranke plaćaju advokatu – medijatoru u skladu sa sporazumom koji je postignut u medijaciji. Drugi eventualni troškovi padaju na teret stranaka.

Ako se stranke drugačije ne dogovore, svaka stranka snosi svoje troškove (npr. troškove punomoćnika), a troškove medijacije snose u jednakim delovima.

VI ORGANIZACIJA CENTRA ZA MEDIJACIJU

Član 24.

Sastav CM

CM čine rukovodilac i administrator CM.

Rukovodilac CM može biti isključivo advokat – medijator upisan u Imenik Advokatske komore Vojvodine.

Poslove administratora može obavljati lice zaposleno u Advokatskoj komori Vojvodine kao i druga lica po osnovu zaključenog ugovora .

Rukovodioca CM imenuje Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine na period od dve godine i može biti ponovo imenovan nakon isteka mandata.

Nadzor nad radom CM vrši Upravni odbor.

Član 25.

Nadležnost rukovodioca CM

U nadležnosti rukovodioca CM su naročito:

 • organizacija rada CM;
 • organizovanje edukacije iz oblasti medijacije;
 • vođenje liste advokata – medijatora;
 • komunikacija sa strankama i advokatima,
 • odlučivanje o predlogu za isključenje advokata – medijatora,
 • podnošenje predloga za razrešenje advokata – medijatora ;
 • odlučivanje o primedbama stranaka na postupak medijacije,
 • predlaganje finansijskog plana za pokrivanje troškova CM,
 • priprema godišnjih izveštaja o radu CM, koji se dostavljaju Upravnom odboru Advokatske komore Vojvodine najkasnije do 10.12. tekuće godine.

CM će, u okviru Akademije Advokatske komore Vojvodine, vršiti edukaciju odnosno obuku advokata kada se za to steknu uslovi.

CM može, po potrebi, da angažuje licencirane edukatore iz oblasti medijacije, sve dok broj potrebnih edukatora ne bude popunjen.

U nadležnosti administratora CM su naročito:

 • prosleđivanje predloga za medijaciju i dobijenih saglasnosti
 • upravljanje (administriranje) postupcima medijacije
 • vođenje statistike o postupcima medijacije pri CM,
 • vođenje računa o troškovima CM (računovodstvo),
 • drugi poslovi po nalogu rukovodioca CM.

Rukovodilac CM može ovlastiti administratora da obavlja i pojedinačne zadatke iz njegove nadležnosti.

Član 26.

Vršenje nadzora nad radom CM

Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine vrši nadzor nad radom CM tako što odlučuje o:

 • pritužbama na rad advokata – medijatora,
 • upisivanju medijatora na listu advokata – medijatora CM,
 • brisanju medijatora sa liste advokata – medijatora CM,
 • utvrđivanju stavova o ključnim pitanjima funkcionisanja CM,
 • predlozima za eventualne izmene i dopune ovog Pravilnika,
 • utvrđivanju obaveznih oblika kontinuirane edukacije za advokate – medijatore sa liste advokata – medijatora CM,
 • donosi odluku o paušalnom iznosu koji stranke plaćaju na ime administrativnih troškova CM u vezi sa postupkom medijacije,
 • i drugim pitanjima vezanim za rad CM.

Upravni odbor će prilikom odlučivanja uzeti u obzir Evropski kodeks ponašanja za medijatore i Etički kodeks posrednika («Službeni glasni RS» 146/2014).

VII MEDIJATORI

Član 27.

Lista medijatora- advokata

CM vodi listu advokata – medijatora. U listu advokata – medijatora može biti upisan svaki advokat koji ispunjava sledeće uslove:

 • da je upisan u imenik advokata Advokatske komore Vojvodine
 • da ima dozvolu za posredovanje i da je upisan u registar posrednika Ministarstva pravde

Advokat mora dostaviti rešenje o upisu u registar posrednika ministarstva pravde

Lista advokata – medijatora sadrži sledeće podatke:

 • lično ime advokata – medijatora,
 • datum i mesto rođenja,
 • adresu prebivališta ili boravišta ili sedište kancelarije,
 • kontakt podatke (broj telefona i e-mail adresa),
 • broj i datum dozvole za posredovanje Ministarstva pravde
 • fotografiju, po želji

Lista advokata – medijatora je javna u delu koji sadrži sledeće podatke:

 • lično ime advokata – medijatora,
 • profesionalno ili naučno (akademsko) zvanje,
 • kontakt podaci (broj telefona i e-mail adresa),
 • datum upisa,
 • fotografija, po želji.

Navedeni podaci mogu biti objavljeni na zvaničnoj veb stranici CM ili na zvaničnoj internet stranici Advokatske komore Vojvodine.

Član 28.

Brisanje sa liste medijatora

Advokat – medijator se briše sa liste medijatora CM ako:

 • sam tako zahteva,
 • više ne ispunjava uslove propisane u prvom stavu člana 27,
 • postupa u suprotnosti sa zakonom, ovim Pravilnikom i / ili Evropskim kodeksom ponašanja za medijatore,
 • ako se utvrdi nepravilnost ili nesavesnost postupanja u postupku medijacije
 • nije prošao obavezne obuke kontinuirane edukacije, utvrđene od strane Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine.

Član 29.

Izbor advokata – medijatora

Stranke biraju advokata – medijatora sa liste advokata – medijatora CM, tako što sporazumno izaberu jednog advokata – medijatora ili tako što stranka koja je podnela predlog za medijaciju predloži dva ili tri medijatora sa liste, a stranka koja se saglasila sa postupkom medijacije, od predloženih medijatora, izabere jednog.

Ukoliko sporazum o izboru advokata – medijatora nije moguć, advokata – medijatora imenuje rukovodilac CM prema redosledu medijatora sa liste advokata – medijatora CM, ili izuzetno, po svojoj oceni, u zavisnosti od specifičnosti konkretnog predmeta.

Advokat – medijator je u obavezi da, u roku od 14 dana od dana prijema obaveštenja da mu je dodeljen predmet za medijaciju u rad, zakaže prvi sastanak.

Član 30.

Komedijacija

Advokat – medijator može, uz saglasnost stranaka, sprovoditi postupak medijacije zajedno sa komedijatorom.

Komedijatora može da predloži advokat – medijator, strane ili rukovodilac CM.

Član 31.

Izuzeće medijatora-advokata

Ukoliko postoje okolnosti koje izazivaju sumnju u nepristrasnost advokata – medijatora, stranke mogu u bilo koje vreme ,tokom postupka medijacije, predložiti da se imenuje drugi advokat – medijator.

Advokat – medijator se iz istih razloga, može sam izuzeti i saopštiti svoju odluku rukovodiocu CM.

Nakon donošenja odluke o izuzeću, u najkraćem mogućem roku se imenuje drugi advokat- medijator, u skladu sa članom 29. ovog Pravilnika.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 32.

Primena odredaba Zakona o posredovanju u rešavanju sporova

Na sva pitanja koja nisu izričito regulisana ovim Pravilnikom, primenjuje se Zakon o posredovanju u rešavanju sporova („Sl. Glasnik RS“ 55/2014).

Član 33.

Stupanje na snagu Pravilnika

Ovaj Pravilnik donosi Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine i isti stupa na snagu 15. dana od dana usvajanja.

Pravilnik će biti objavljen na zvaničnom sajtu Advokatske komore Vojvodine.

PREDSEDNIK ADVOKATSKE KOMORE VOJVODINE
advokat Vladimir Beljanski

 

Pravilnik o Centru za medijaciju Advokatske komore Vojvodine usvojio je Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine na sednici održanoj 28. 12. 2018. godine.

Pravilnik o Centru za medijaciju Advokatske komore Vojvodine stupio je na snagu 14. 01. 2019. godine.

Predsednik Advokatske komore Vojvodine
advokat Vladimir Beljanski