Dusan Belic

Poziv advokatima za pružanje pravne pomoći strancima koje se nalaze u prihvatilištima

Advokatska komora Srbije poziva sve zainteresovane advokate da se prijave radi pružanja pravne pomoći strancima smeštenim u Prihvatilištima za strance koja se nalaze u:

 1. Beogradu – Padinskoj skeli
 2. Dimitrovgradu i
 3. Plandištu

Pravna pomoć prvenstveno se sastoji u:

 • Zastupanja u postupku azila u skladu sa Zakonom o azilu i privremenoj zaštiti;
 • Žalba protiv odluke o odbijanju ulaska u Republiku Srbiju u smislu odredbe člana 15 stav 6. Zakona o strancima;
 • Izjavljivanju žalbe protiv rešenja o vraćanju u smislu odredbe člana 80 stav 1. Zakona o strancima;
 • Pokretanju upravnog spora protiv rešenja donetog u drugostepenom postupku u smislu odredbe člana 80 stav 4. Zakona o strancima;
 • Pokretanju upravnog spora protiv rešenja o otkazu boravka i zabrani ulaska stranca u Republiku Srbiju u vremenskom trajanju izrečene mere bezbednosti proterivanja ili zaštitne mere udaljenja stranaca iz zemlje u smislu odredbe člana 81 st.2 Zakona o strancima;
 • Izjavljivanju žalbe protiv rešenja o odlaganju prinudnog udaljenja i rešenja kojim se ukida odlaganje prinudnog udaljenja u smislu odredbe člana 85 st.4 Zakona o strancima;
 • Pokretanju upravnog spora protiv rešenja donetog u drugostepenom postupku o odlaganju prinudnog udaljenja i rešenja kojim se ukida odlaganje prinudnog udaljenja u smislu odredbe člana 85 st.8 Zakona o strancima;
 • Pokretanju upravnog spora protiv rešenja nadležnog organa ili granične policije o smeštaju lica u prihvatilište i rešenja o produženju smeštaja u skladu sa odredbom člana 90 st.2 Zakona o strancima
 • Izjavljivanju žalbe protiv odluke o ograničenju kretanja određivanjem boravka u prihvatilištu za strance u skladu sa odredbom člana 78. stav 5. Zakona o azilu i privremenoj zaštiti;
 • Podnošenju pritužbe policijskim službenicima ili upravniku prihvatilišta, odnosno pisanog obraćanja načelniku Uprave granične policije, u skladu sa članom 20. stav 8. i članom 31. Pravilnika o kućnom redu i pravilima boravka u prihvatilištu za strance, a u smislu člana 91. stav 2. tačka 6. Zakona o strancima;
 • Zastupanju u pritužbenom postupku pred Ministarstvom unutrašnjih poslova u skladu sa članovima 234. – 243. Zakona o policiji i Pravilnikom o pritužbenom postupku u Ministarstvu unutrašnjih poslova;
 • Zastupanja u pritužbenom postupku pred Zaštitnikom građana, u skladu sa Zakonom o zaštitniku građana;
 • Zastupanju u svim ostalim pravnim poslovima radi zaštite prava i interesa stranaca koji borave u prihvatilištima.

Nagradu za rad advokata i troškove snosi stranac u Prihvatilištima koji angažuje advokata, a ovlašćeno službeno lice u Prihvatilištu obezbediće strancu pristup telefonu kako bi pre dolaska advokata u prihvatilište bili ugovoreni uslovi zastupanja.

Potrebno je da zainteresovani advokati do 01.02.2023.godine dostave Advokatskoj komori Srbije prijavu sa podacima o broju telefona i e-mail adresi. Lista prijavljenih advokata sa kontakt podacima biće dostupna strancima koji se nalaze u Prihvatilištu, a stranci će advokate kontaktirati u skladu sa kućnim redom u prihvatilištu za strance. Advokati će moći da posećuju klijente u skladu sa kućnim redom.

Za sve dodatne informacije advokati se mogu neposredno obratiti Zaštitniku građana koji vrši nadzor nad prinudnim udaljenjem stranaca.

Prijave se podnose na mail Advokatske komore Srbije a.k.srbije@gmail.com najkasnije do 01.02.2023.

U prijavi navesti kontakt podatke: ime i prezime advokata, sedište advokatske kancelarije, advokatsku komoru u sastavu Advokatske komore Srbije na čijoj teritoriji ima sedište advokatske kancelarije, kontakt telefon i mail.

Liste advokata će se formirati prema redosledu prijavljivanja, sedištu advokatska kancelarije i advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije.