Dusan Belic

Pojašnjenje Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19

Pojašnjenje „Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19“ koje sledi je skraćena verzija preuzeta od „Privrednog savetnika doo“ na internet strani www.privsav.rs, gde možete pročitati ceo osvrt na Uredbu.

Detaljno uputstvo o postupanju advokata možete videti u Informaciji Advokatske komore Srbije.

Dole navedeno pojašnjenje Uredbe je dato sa ciljem da advokati lakše razumeju Uredbu, ali ne predstavlja zvanično mišljenje Advokatske komore Vojvodine, niti uputstvo za postupanje advokata.

*********

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19, koja je objavljena u „Službenom glasniku RS“, br. 54/20, i stupila na snagu danom objavljivanja, tj. 10. aprila 2020. godine.

 • Fiskalne pogodnosti podrazumevaju odlaganje dospelosti za plaćanje određenih javnih prihoda koji dospevaju za plaćanje u periodu od 1. aprila do 30. juna 2020. godine, a izuzetno do 31. jula 2020. godine za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje koji se plaćaju na isplaćenu zaradu za mesec jun 2020. godine, i odlaganje njihovog plaćanja.
 • Direktna davanja iz budžeta privrednim subjektima u privatnom sektoru podrazumevaju uplatu bespovratnih novčanih sredstava privrednim subjektima u skladu sa Uredbom, koja mogu da se koriste isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima.

Pravo na ostvarivanje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja u skladu sa Uredbom mogu da ostvare privredni subjekti u privatnom sektoru –  rezidentni preduzetnici (preduzetnici, preduzetnici paušalci, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici druga lica, u smislu Zakona o porezu na dohodak građana).

Privredni subjekti u privatnom sektoru mogu da koriste fiskalne pogodnosti i direktna davanja iz Uredbe pod kumulativno ispunjenim uslovima:

 • da su pre 15. marta 2020. godine osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije, odnosno ako su u navedenom periodu postali obveznici PDV;
 • da počev od 15. marta pa do 10. aprila 2020. godine dana nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10%.

Preduzetnici, preduzetnici paušalci koji su registrovali privremeni prekid obavljanja delatnosti najranije na dan 15. marta 2020. godine imaju pravo da koriste fiskalne pogodnosti i direktna davanja pod istim uslovima kao i oni koji nisu registrovali privremeni prestanak obavljanja delatnosti.

1) Preduzetnik koji porez i doprinose na prihod od samostalne delatnosti plaća samooporezivanjem, a nije se opredelio za isplatu lične zarade, prihvatanjem paketa mera ostvaruje pravo na odlaganje dospelosti za plaćanje akontacija poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti koje dospevaju za plaćanje 15. aprila 2020. godine, 15. maja 2020. godine i 15. juna 2020. godine do momenta podnošenja poreske prijave za 2020. godinu, kao i odlaganje plaćanja ovih obaveza, na najviše 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate od momenta odloženog dospeća.

2) Preduzetnicima paušalcima koji prihvate paket mera odlaže se dospelost za plaćanje obaveza po osnovu akontacija poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti za mesec mart, april i maj 2020. godine za 4. januar 2021. godine i odlaže plaćanje ovih obaveza na 24 jednake mesečne rate, bez plaćanja kamate, za vreme trajanja odlaganja plaćanja dugovanog poreza.

 • Preduzetnik paušalac koji ima zaposlene da bi ostvario pravo na odlaganje akontacija poreza i doprinosa koje plaća po rešenju nadležnog organa koja dospeva za plaćanje 15. aprila 2020. godine dužan je da podnese Obrazac PPP-PD za zarade, odnosno naknade zarada za zaposlene najkasnije do kraja aprila u kojem će kao datum plaćanja navesti 04.01.2021. godine. Na taj način i preduzetnik paušalac, prihvata paket mera.
 • Preduzetnik paušalac koji nema zaposlene ima pravo na odlaganje akontacija poreza i doprinosa koje plaća po rešenju nadležnog organa koje dospevaju 15. aprila, 15. maja i 15. juna 2020. godine, uz ispunjenje uslova propisanih Uredbom, pri čemu za ova lica, nije uređen način opredeljenja za korišćenje paketa mera.

3) Preduzetnik, koji se nije opredelio za isplatu lične zarade i koji nema zaposlenih lica, kao i preduzetnik paušalac, koji nema zaposlenih lica, takođe, koristi direktna davanja u skladu sa odredbama Uredbe. Za ova lica Uredbom nije propisan način na koji će se prijaviti za ostvarivanje prava na direktna davanja, ali bi ovaj preduzetnik, preduzetnik paušalac trebalo da ostvari direktnu bespovratnu pomoć u visini minimalne neto zarade za mart u iznosu od 30.367,04 dinara, i to u maju, junu i julu 2020. godine.

4) Privredni subjekti u privatnom sektoru prihvataju korišćenje kompletnog paketa mera propisanih Uredbom podnošenjem (posebnog) Obrasca PPP-PD za određene vrste prihoda (zarade, naknade zarada, ličnu zaradu preduzetnika) sa označenim datumom plaćanja poreza i socijalnih doprinosa 04. januar 2021. godine.

Odloženi porez i doprinosi se plaćaju najviše na 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate.

5) Preduzetnik, preduzetnik paušalac, mogu da ostvare pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava iz budžeta, i to:

 • u maju 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period mart 2020. godine i iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine koja iznosi 30.367,04 dinara;
 • u junu 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period i iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine koja iznosi 30.367,04 dinara;
 • u julu 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period maj 2020. godine i iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine koja iznosi 30.367,04 dinara.

Broj zaposlenih kod preduzetnika, preduzetnika paušalca, uvećava se za 1 (jedan), osim u slučaju kada preduzetnik, preduzetnik paušalac, imaju istovremeno i status zaposlenog ili korisnika penzije.

U članu 11. stav 2. Uredbe propisano je da privredni subjekti mogu da koriste fiskalne pogodnosti i direktna davanja propisana Uredbom:

 • za sva tri meseca ukoliko Obrazac PPP-PD sa označenim datumom plaćanja 04. januar 2021. godinedostave do kraja aprila 2020. godine;
 • za dva meseca ukoliko prvi put Obrazac PPP-PD sa označenim datumom plaćanja 04. januar 2021. Godine dostave do kraja maja 2020. Godine i
 • za jedan mesec ukoliko prvi put Obrazac PPP-PD sa označenim datumom plaćanja 04. januar 2021. godinečlana dostave do kraja juna 2020. godine.

Radi isplate direktnih davanja, privrednom subjektu koji na opisani način prihvate direktna davanja otvara se poseban namenski račun – isplata direktnih davanja – COVID -19 kod banke koja u momentu stupanja na snagu ove Uredbe vodi tekući račun tog privrednog subjekta.

Privredni subjekti koji u momentu stupanja na snagu ove uredbe imaju otvorene tekuće račune kod više banaka dužni su da najkasnije 25. aprila 2020. godine, putem elektronskih servisa Poreske uprave, dostave podatak o nazivu banke kod koje će biti otvoren poseban račun iz tog stava.

Na portalu e Porezi postavljena je nova prijava IPB – Izbor poslovne banke putem koje privredni subjekt koji ima otvorene tekuće račune kod više banaka treba da izabere banku kod koje će biti otvoren posebni račun.

Advokatska komora Vojvodine