Uputstvo za podnošenje disciplinske prijave

Kako bi smo rešili nedoumice i ubrzali postupanje po dostavljenim disciplinskim prijavama molimo sve koji se odluče na ovaj korak da iste sačinjavaju u skladu sa narednim preporukama:

  • Molimo da disciplinska prijava bude sačinjena na računaru ili pisaćoj mašini, obzirom da je rukopise često teško pročitati i tumačiti zbog čega se otežava i prolongira postupanje.
  • Disciplinska prijava bi trebala da se sačini u dva primerka, kao i da se svi prilozi dostave u dva primerka.

Disciplinska prijava nema formu, ali mora sadržati bitne elemente koji se odnose na:

  • Podatke o podnosiocu sa kompletnim podacima i kontakt podacima kako bi se nesmetano moglo komunicirati za vreme postupanja po disciplinskoj prijavi,
  • Podatke o disciplinski prijavljenom advokatu,
  • Razloge podnošenja disciplinske prijave, bez potrebe da se vrši kvalifikacija spornog ponašanja,
  • Vreme na koje se odnose radnje disciplinski prijavljenog advokata, ili period vremena od kada do kada je podnosilac disciplinske prijave očekivao postupanje, odnosno disciplinski prijavljeni postupao, a što podnosilac smatra povredom dužnosti i ugleda advokata, obzirom na rokove zastarelosti regulisane u čl. 78. Zakona o advokaturi.

Na osnovu odluke Upravnog odbora Advokatske komore Srbije br. 916-11.6/2014, od 17.09.2014. godine u obavezi ste da na ime troškova disciplinskog postupka uplatite

  • takse za podnošenje disciplinske prijave u iznosu od =4.500,00 dinara /četirihiljadepetstotinadinara/ na poslovni račun Advokatske komore Vojvodine br. 105-3145684-10, koji se vodi kod Naša AIK banka a.d. Beograd, svrha uplate: Taksa za podnošenje disciplinske prijave;
  • republičke administrativne takse u iznosu od =330,00 dinara /tristotinetridesetdinara/, primalac Budžet Republike Srbije, sa pozivom na broj opštine na kojoj se vrši uplata na račun br. 840-742221843-57, tarifni br. 1. Zakona o republičkim administrativnim taksama,

te da uz dostavljenu disciplinsku prijavu dostavite i dokaz o uplati ovih taksi.

Disciplinski tužilac AKV
Arsenijević Boško