admin

Osnovni tekst Tarife iz 1998. godine stupio na snagu 7. novembra 1998.

Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata


(OSNOVNI TEKST)
Tarifa je objavljena u “Službenom listu SRJ”, br. 54 od 30. oktobra 1998.
I OPŠTE ODREDBE
Član 1.

Ovom tarifom određuju se nagrade i naknade troškova za rad advokata.
Visina nagrade određuje se brojem poena za pojedine radnje, procentualno od vrednosti predmeta radnje i paušalno u određenim slučajevima.

Član 2.

Kada advokat svoj rad obavlja u drugoj državi može nagradu kao i naknadu troškova da naplaćuje u skladu sa advokatskom tarifom te države.

Član 3.

Advokat može za slučaj stalnog zastupanja stranke ugovoriti u pismenoj formi iznos paušalne mesečne nagrade za obavljanje poslova pružanja pravne pomoći.

Član 4.

Advokat može sa strankom ugovoriti nagradu za svoj rad i u nižem iznosu od propisanog, ali ne manje od 50%, a u složenijim pravnim i činjeničnim predmetima i u višem iznosu, ali ne preko trostrukog iznosa .
Za pružanje pravne pomoći inostranim pravnim i fizičkim licima, advokat može primeniti ovu tarifu ili tarifu zemlje iz koje je stranka.

II NAKNADA TROŠKOVA
Član 5.

Advokatu pripada naknada svih troškova u vezi sa radom.

Član 6.

Za rad van mesta sedišta advokatske kancelarije advokatu pripada naknada za prevoz i za odsustvovanje iz kancelarije kao i dnevnice.
Advokatu pripada naknada:
1) za prevoz u međumesnom saobraćaju u visini cene prevoza,
2) za prevoz u mesnom saobraćaju u visini troškova taksi prevoza,
3) za upotrebu sopstvenog automobila u visini od 30% od troškova cene najkvalitetnijeg benzina po pređenom kilometru,
4) za odsustvovanje iz kancelarije u visini od 25 poena za svaki započeti sat, a najviše za 8 sati dnevno.

III NAPLATA
Član 7.

Nagrada se naplaćuje po pravilu nakon izvršenog rada, ali se advokat može sa strankom sporazumeti da mu ona unapred isplati primereni iznos na ime nagrade.
Advokat ima pravo da od stranke traži da mu unapred isplati potreban iznos za troškove.
Na zahtev stranke, prilikom prijema novca, advokat je dužan da joj izda priznanicu.

Član 8.

Nagrada za rad advokata utvrđuje se prema važećoj Tarifi u vreme obračuna.

Član 9.

Vrednost poena iznosi 2,00 novih dinara.

IV NAGRADA ZA RAD ADVOKATA
1. KRIVIČNI POSTUPAK
Odbrana okrivljenog
Tarifni broj 1.

Za odbranu okrivljenog za svaki dan pretresa, učešće u prethodnom postupku, prisustvovanje uviđajima, rekonstrukcijama, veštačenjima, kao i svim ostalim sudskim radnjama koje sud izvodi izvan zgrade suda, advokatu pripada nagrada u zavisnosti od visine zaprećene kazne za krivična dela, i to:

1. za kaznu do

3 godine zatvora

240 poena

2. za kaznu od

3 – 5 godina zatvora

440 poena

3. za kaznu od

5 – 10 godina zatvora

800 poena

4. za kaznu preko

10 godina zatvora

1.000 poena

Za neodržane procesne radnje advokatu pripada 50% od iznosa nagrade iz prethodnog stava.

Za zastupanje oštećenog, privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca

Tarifni broj 2.

Za zastupanje privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca advokatu pripada nagrada kao za odbranu iz Tarifnog broja 1.
Za zastupanje oštećenog advokatu pripada 50% nagrade iz prethodnog stava.

Sastavljanje podnesaka
Tarifni broj 3.

Za sastavljanje krivične prijave, privatne tužbe, zahteva za sprovođenje istrage i optužnog akta oštećenog kao tužioca, advokatu pripada nagrada iz Tarifnog broja 1.
Za sastavljanje svih ostalih podnesaka u krivičnom postupku advokatu pripada 50% nagrade iz prethodnog stava.

Pravni lekovi
Tarifni broj 4.

Advokatu pripada nagrada iz Tarifnog broja 1. uvećana za 100% za sastavljanje:
1) žalbe okrivljenog, privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca protiv presude i rešenja kojima su izrečene mere bezbednosti ili vaspitne mere,
2) zahteva za ponavljanje krivičnog postupka,
3) predloga za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti i
4) zahteva za vanredno preispitivanje pravosnažne presude.
Advokatu pripada 50% nagrade iz perthodnog stava za sastavljanje:
1) prigovora na optužnicu,
2) odgovora na žalbu,
3) žalbe oštećenog,
4) zahteva za vanredno ublažavanje kazne,
5) molbe za pomilovanje i
6) odgovora na predlog za ponavljanje krivičnog postupka.

Tarifni broj 5.

Za sastavljanje žalbe protiv rešenja o otvaranju istrage, o određivanju ili produženju pritvora i o odbijanju zahteva za ponavljanje postupka, advokatu pripada nagrada, i to:
1. ako je rešenje doneo opštinski sud  – 440 poena
2. ako je rešenje doneo okružni sud – 800 poena

Odbrana ili zastupanje više stranaka
Tarifni broj 6.

Kada advokat brani ili zastupa dve ili više stranaka nagrada za rad se uvećava za 50% za drugi i svaku narednu stranku.

2. OSTALI POSTUPCI
Sastavljanje podnesaka u procenjivim predmetima
Tarifni broj 7.

Za sastavljanje tužbe, predloga, molbe, zahteva i drugih podnesaka kojima se pokreće postupak u procenjivim predmetima, advokatu pripada nagrada prema vrednosti spora i to:

Vrednost spora

nagrada

od

do

2.500 poena

80 poena

2.500 poena

7.500 poena

120 poena

7.500 poena

15.000 poena

160 poena

15.000 poena

25.ooo poena

240 poena

25.000 poena

50.000 poena

300 poena

50.000 poena

100.000 poena

440 poena

100.000 poena

200.000 poena

600 poena

200.000 poena

400.000 poena

800 poena

400.000 poena

800.000 poena

900 poena

800.000 poena pa naviše

1.000 poena

Za sastavljanje odgovora na tužbu, prigovora na predlog i ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada nagrada iz stava 1. ovog tarifnog broja.
Za sastavljanje ostalih podnesaka advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.
Ako je više kumulativnih zahteva obuhvaćeno jednom tužbom, predlogom ili molbom, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za 50% od iznosa nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.
Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji za koje su ovom Tarifom utvrđene posebne nagrade, pripada mu pun iznos nagrade za jednu radnju za 50% od iznosa nagrade za svaku sledeću radnju.

Sastavljanje podnesaka u neprocenjivim predmetima
Tarifni broj 8.

Za sastavljanje tužbe, predloga, molbe, zahteva i drugih podnesaka kojima se pokreće postupak u neprocenjivim predmetima, advokatu pripada nagrada, i to:
1. u sporovima zbog smetanja poseda, o pravu službenosti, proisteklih iz radnog odnosa, iz stanarskog prava i prava zakupa stana po zakonu o stanovanju kao i autorskog prava ako je vrednost neprocenjiva – 240 poena
2. u sporovima o razvodu ili poništaju braka, o smeštaju maloletne dece i o osporavanju ili utvrđivanju očinstva ili materinstva – 300 poena
3. u sporovima u vezi sa zakonskim izdržavanjem – 120 poena
4. u postupcima pred sudom časti pri Privrednim komorama – 800 poena
5. u postupcima upisa u sudski registar – 800 poena
6. u sudskom sporu podvodom upisa u sudski registar – 900 poena
7. u postupcima pred ustavnim sudovima – 1.000 poena
8. u postupcima privrednih prestupa – 600 poena
9. u prekršajnom postupku – 240 poena
10. u unutrašnjem postupku u vezi sa radnim odnosima koji se vodi kod poslodavca – 240 poena
11. u ostalim neprocenjivim predmetima gde nije označena vrednost spora – 240 poena
Za sastavljanje odgovora na tužbu, prigovora na predlog i ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada nagrada iz stava 1. ovog tarifnog broja.
Za sastavljanje ostalih podnesaka advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.
Ako je više kumulativnih zahteva obuhvaćeno jednom tužbom, predlogom ili molbom, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za 50% od iznosa nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.
Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji za koje su ovom tarifom utvrđene posebne nagrade, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za 50% od iznosa nagrade za svaku sledeću radnju.

Zastupanje na ročištima
Tarifni broj 9.

Za zastupanje na ročištima advokatu pripada:
1. za svako ročište jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće postupak (tužbe, predlozi, molbe),
2. za svkao ročište koje je odloženo rešenjem suda ili postupajućeg organa da se ročište ne održi, 50% od nagrade iz prethodne tačke ovog tarifnog broja.
Nagrada iz ovog tarifnog broja pripada advokatu i za prisustvovanje veštačenju, uviđaju, na raspravi pred drugostepenim organima kao i svim ostalim radnjama suda ili drugog postupajućeg organa koje se održavaju u zgradi ili van zgrade suda ili drugog postupajućeg organa.

Pravni lekovi
Tarifni broj 10.

Za sastavljanje pravnih lekova advokatu pripada nagrada uvećana za 100% od nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak (tužbe, predlozi, molbe).
Za sastavljanje odgovora na izjavljene pravne lekove advokatu pripada 50% od nagrade propisane u prethodnom stavu, s tim da u komplikovanim slučajevima ova nagrada može iznositi 100%.

Zastupanje više stranaka
Tarifni broj 11.

Kad advokat zastupa dve ili više stranaka, za sastavljanje svih podnesaka i za zastupanje na ročištima pripada mu nagrada uvećana za 50% za drugu i svaku narednu stranku, a najviše do trostrukog iznosa.

3. SASTAVLJANJE ISPRAVA
Tarifni broj 12.

Za sastavljanje svih isprava o zaključenju pravnih poslova jednostranih ili dvostranih za života ili za slučaj smrti – ugovora, zaveštanja (testamenta) advokat može primeniti Tarifni broj 7. ili nagradu obračunati u procentualnom iznosu od tržišne vrednosti imovine koja je predmet pravnog posla najviše do 1,5%, s tim da najniži iznos nagrade ne može biti manji od 160 poena.
Kod pravnih poslova gde je predmet povremeno davanje (zakupnine i dr.) tržišna vrednost predmeta pravnog posla se utvrđuje zbirom povremenih davanja u periodu od jedne do pet godina.
Za sastavljanje isprava o zaključenju pravnih poslova gde je predmet neprocenjiv, advokatu pripada nagrada u iznosu od 240 poena.

4. ZAJEDNIČKE ODREDBE
Pravni saveti i mišljenja
Tarifni broj 13.

Za usmeni pravni savet i mišljenje advokatu pripada 30%, a u komplikovanijim slučajevima 50% nagrade iz Tarifnog broja 1, 7. i 8.
Za pismeni pravni savet i mišljenje advokatu pripada nagrada iz Tarifnog broja 1, 7. i 8.

Prisustovanje pretresima, ročištima i dr.
Tarifni broj 14.

Za prisustovanje pretresima, raspravama, ročištima, uviđajima, veštačenjima kao i svim ostalim radnjama koje postupajući organ sprovodi u zgradi ili van zgrade svog sedišta, advokatu pripada nagrada za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak bio zakazan, u iznosu od 40 poena pored nagrade za odbranu ili zastupanje.
Advokat ima pravo na nagradu iz stava 1. ovog tarifnog broja, nezavisno od prava na naplatu nagrade za dati pravni savet ili mišljenje, za slučaj učestvovanja na sastancima organa upravljanja pravnih lica i za razgovore sa fizičkim i pravnim licima u kojima se raspravlja o činjeničnim i pravnim pitanjima.
Na nagradu iz stava 2. ovog tarifnog broja nemaju pravo advokati koji su sa strankom ugovorili paušalnu nagradu u mesečnom iznosu shodno članu 3. ove tarife.
Za razgovor advokata sa okrivljenim u pritvoru ili zatvoru nagrada se određuje u visini od 50% nagrade iz Tarifnog broja 1.

Razmatranje spisa
Tarifni broj 15.

Advokatu pripada nagrada:
1) za pregledanje i razmatranje spisa u visini od 50% nagrade iz Tarifnog broja 1, 7. i 8.
2) za pregledanje zemljišnih i ostalih javnih knjiga, za vađenje izvoda ili prepisa iz javnih knjiga ili spisa, za utvrđivanje pravosnažnosti ili izvršnosti odluka u visini od 20% nagrade iz Tarifnog broja 1, 7. i 8.

Dopisi i opomene
Tarifni broj 16.

Za sastavljanje opomena ili dopisa protivnoj stranci u kojima se zahteva izvršenje neke radnje ili uzdržavanje od neke radnje, u procenjivim predmetima advokatu pripada 50% od nagrade iz stava 1. Tarifnog broja 7. ove tarife, s tim da najniži iznos nagrade ne može biti manji od 80 poena, dok u neprocenjivim predmetima advokatu pripada nagrada od 160 poena.
Za sastavljanje ostalih dopisa nagrada iznosi 60 poena.

Paušalni iznos za sporedne radnje
Tarifni broj 17.

Advokat ima pravo na naplatu paušalnog iznosa od 25% od ukupno predviđenog iznosa nagrade za sporedne radnje, osim za radnju iz Tarifnog broja 12. stav 1. koja je određena u procentualnom iznosu.

Ostale odredbe
Tarifni broj 18.

Za sve ostale radnje koje nisu predviđene ovom tarifom, niti se za iste analognom primenom ove tarife može odrediti nagrada, advokatu pripada nagrada u procenjivim predmetima shodno stavu 1. Tarifnog broja 7. ove tarife, dok u neprocenjivim predmetima nagrada se utvrđuje:
1. u postupku pred opštinskim sudom i organima istog nivoa – 240 poena
2. u postupku pred okružnim sudom i organima istog nivoa – 600 poena
3. u postupku pred vrhovnim i ustavnim sudovima i organima istog nivoa – 1.000 poena

V ZAVRŠNA ODREDBA
Član 10.

Ova tarifa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu SRJ”.