Dusan Belic

Одлуке Управног одбора АКВ од 26. 03. 2021. године

 1. Овлашћује се Комисија за давање мишљења по предметима осигурања професионалне одговорности адвоката да прикупи понуде за осигурање професионалне одговорности адвоката за период 17. 05. 2021-17. 05. 2022. године.
 2. Заказује се Изборна седница Скупштине за дан 12. јун 2021. године, са почетком у 11,00 часова, у Српском народном позоришту у Новом Саду (мала сцена), Позоришни трг 1.
  Расписују се избори у Адвокатској комори Војводине за мандатни период 2021-2025. године за:

  • председника АК Војводине
  • потпредседника АК Војводине
  • дисциплинског тужиоца
  • 10 заменика дисциплинског тужиоца
  • председника Дисциплинског суда
  • 2 заменика председника Дисциплинског суда
  • 12 чланова Дисциплинског суда
  • председника Надзорног одбора
  • 2 члана Надзорног одбора
  • 2 заменика члана Надзорног одбора.

  Даном доношења ове одлуку почињу да теку рокови за спровођење изборних радњи.
  Огранци у саставу Адвокатске коморе Војводине дужни су да доставе списак изабраних делегата за Скупштину и чланове Управног одбора АК Војводине, као и листе предложених кандидата за носиоце функицје у органима АК Војводине најкасније 30 (тридесет) дана пре одржавања Изборне седнице Скупштине.

 3. УСВАЈА СЕ Предлог финансијског извештаја АК Војводине за 2020. године, сачињен у обрасцима Биланс стања, Биланс успеха и Напомена уз финансијске извештаје.
 4. УСВАЈА СЕ Предлог Финансијског плана АК Војводине за 2021. годину.