admin

Odluka Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine dana 27. aprila 2012. godine doneo je sledeću O D L U K U

Odlaže se prijem zahteva za upis u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine do ispunjenja uslova iz člana 7, stav 1, u vezi sa članom 6, stav 1, tačka 2. Zakona o advokaturi (dokaz o položenom advokatskom ispitu).

Predsednik
Advokatske komore Vojvodine
Branislav Vulić s.r.