admin

Odluka Skupštine Advokatske komore Vojvodine 10. juna 2006.

Skupština Advokatske komore Vojvodine na svom redovnom zasedanju održanom dana 10. juna 2006.  godine u Novom Sadu, donela je

O D L U K U

Obavezuju se advokati članovi Advokatske komore Vojvodine da odbiju da postupaju pred sudovima i organima unutrašnjih poslova u odbranama po službenoj dužnosti do daljeg, to jest dok sudovi ne počnu da donose rešenja o isplati troškova po oslobađajućim i odbijajućim presudama, kao i troškova učinjenih za odbranu po službenoj dužnosti, kao i dok izvršna rešenja o isplati troškova ne budu doneta od strane Četvrtog opštinskog suda u Beogradu, prosleđena na naplatu Odeljenju prinudne naplate NBS i realizovana, kao i dok se visina naknade za odbranu po službenoj dužnosti ne uskladi sa važećom advokatskom Tarifom.

Skupština ovlašćuje Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine da proceni da li su navedeni uslovi ispunjeni u potpunosti ili u meri koja je primerena zaštiti ugleda advokature i osnovnih vrednosti Kodeksa profesionalne etike advokata i da, u zavisnosti od svoje ocene, odluči o potpunoj ili delimičnoj obustavi obaveze iz stava 1. ove odluke.