admin

OBUKA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Na osnovu člana 86. Zakona o advokaturi i člana 137. Statuta Advokatske komore Vojvodine, Akademija Advokatske komore Vojvodine (Akademija) organizuje

OBUKU ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Cilj: završna priprema pripravnika upisanih u Imenik pripravnika Advokatske komore Vojvodine za polaganje pravosudnog ispita, usmerena napraktična znanja i veštine, upoznavanje sa sudskom praksom i razvijanje sposobnosti tumačenja i primene propisa, pravnog zaključivanja, rešavanja zadataka i jasnog, razložnog i sažetog izlaganja.

Predavači: predavači i mentori Akademije.

Uslov: osnovno poznavanje materije ispitnih predmeta, stečeno tokom studija, pripravničke vežbe i samostalne pripreme za ispit.

Broj časova: ukupno 40-50 školskih časova (petkom i subotom).

Trajanje: šest nedelja, nakon prijavljivanja dovoljnog broja polaznika za formiranje grupe.

Oblik rada: obuka u najviše dve grupe od po 15-20 polaznika, formirane po redosledu prijavljivanja.

Mesto održavanja: prostorije Advokatske komore Vojvodine.

Prijavljivanje: na adresu Advokatske komore Vojvodine, Novi Sad, Zmaj Jovina, 20/1, ili ak.vojvodine@sbb.rs, sa naznakom “obuka za pravosudni ispit”.

Literatura: u skladu sa Zakonom o pravosudnom ispitu (“Službeni glasnik RS”, 16/97) i Pravilnikom o programu pravosudnog ispita (“Službeni glasnik RS”, 51/97).

Obuka je besplatna za pripravnike upisane u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine.

Predsednica Veća predavača
Mr Mirjana Tomić Jovanović s.r.

Dekan
Dr Slobodan Beljanski s.r.