admin

Nezakonito i neetičko postupanje državnih organa i pojedinih advokata

Povodom aktuelnih medijskih napisa o slučajevima zloupotrebe ličnih podataka i uznemiravanja oštećenih lica u slučajevima nastupanja saobraćajnih udesa i drugih štetnih događaja, Advokatska komora Vojvodine obaveštava javnost da najoštrije osuđuje svaki vid nezakonitog i neprofesionalnog postupanja, kako od stane državnih organa, javnih ustanova i drugih pravnih lica, tako i od strane advokata, u postupcima ostvarivanja prava na naknadu štete. Advokatska komora Vojvodine sa pažnjom prati sve prisutniji problem nezakonitog i neetičkog nuđenja usluga posredovanja u predmetima naknade štete, ali i problem zloupotrebe i trgovine ličnim podacima oštećenih građana, kao i nezakonit rad državnih organa u ovakvim predmetima.

Advokatska komora Vojvodine takođe obaveštava javnost da je ovo kompleksno pitanje sastavni deo šireg društvenog problema u oblasti korupcije, ali da će preduzeti sve neophodne radnje iz svoje nadležnosti koje su usmerene na suzbijanje ovakvih štetnih pojava, a koje se eventualno tiču advokature kao dela pravosudnog sistema. Imajući u vidu navedeno, Advokatska komora Vojvodine poziva sva zainteresovana lica i institucije društva da zajedno rade na rešenju problema koji nanose štetu kako pravima i interesima oštećenih građana, tako i interesima advokature, kao samostalne i nezavisne službe pružanja pravne pomoći.

Advokatska komora Vojvodine upozorava javnost i svoje članstvo, da se u slučajevima nuđenja usluga u posredovanju i neetičkog pružanja pravne pomoći često stiču elementi krivičnih dela, kako iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, tako i iz grupe tzv. koruptivnih krivičnih dela. Svojim sudelovanjem u ovakvim slučajevima, stranke na sebe preuzimaju rizik da im bude pružena neadekvatna pravna pomoć usled koje trpe štetu, a takođe se izlažu mogućnosti čestih zloupotreba.

Pozivamo sve građane koji se u budućnosti budu eventualno susretali sa ovakvim ili sličnim problemima da Advokatskoj komori Vojvodine slobodno prijave svaki slučaj uznemiravanja, ukoliko bi takvo uznemiravanje imalo posredne ili neposredne veze sa bilo kojim advokatom ili tzv. “agencijama za nadoknadu štete” koje svojim radom vrše krivično deo nadripisarstva, a kako bi se blagovremeno preduzele adekvatne mere u cilju zaštite prava građana.

Smatramo da je u zajedničkom interesu svih da se promovišu i afirmišu profesionalni i zakoniti obrasci ponašanja, uz istovremeno iskorenjivanje pojava koje nanose štetu, kako ugledu same advokature, tako i opštem interesu svih građana.