Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine na sednici održanoj dana 26. 11. 2021. godine imenovao je

Komisiju za etiku:

  1. Jolić Kosta, advokat, Novi Sad, predsednik
  2. Zagorčić Predrag, advokat, Novi Sad, član
  3. Obrenov Stevan advokat, Novi Sad, član.

Advokati i građani koji imaju saznanja o eventualnim kršenjima opštih akata Advokatske komore Vojvodine (pre svega Kodeksa profesionalne etike advokata) mogu dostaviti podatke o tome na mejl adresu Komore akvojvodine@gmail.com sa naznakom “za Komisiju za etiku”.