admin

Izmena tarife 8. januar 2000.

Na osnovu člana 56. Zakona o advokaturi (“Službeni list SRJ”, br. 24/98) Upravni odbor Advokatske komore Srbije je na sednici održanoj 25. decembra 1999. godine, doneo

ODLUKU

O IZMENI TARIFE O NAGRADAMA I NAKNADAMA TROŠKOVA ZA RAD ADVOKATA
(Objavljenu u “Sl. listu SRJ” br. 75 od 31. decembra 1999)

Član 1

U Tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad advokata (“Službeni list SRJ”, br. 54/98) u članu 9. broj: “2,00” zamenjuje se brojem “5,00”.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službeni list SRJ”.