admin

Izmena tarife 4. februar 2006.godina

Na osnovu člana 56. Zakona o advokaturi (“Službeni list SRJ”, br. 24/98, 26/98 i 11/2002) Upravni odbor Advokatske komore Srbije je na sednici održanoj 24. decembra 2005. godine, doneo

ODLUKU

O IZMENI TARIFE O NAGRADAMA I NAKNADAMA TROŠKOVA ZA RAD ADVOKATA
(Objavljenu u “Sl. listu SCG” br. 5 od 27. januara 2006)

Član 1

U Tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad advokata (“Službeni list SRJ”, br. 54/98, 75/99, 8/2001 i 11/2002 i “Službeni list SCG”, br. 32/2003 i 58/2004) u članu 9. broj: “15,00” zamenjuje se brojem “18,00”.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službeni list SRJ”.