admin

Izmena tarife 7.mart 2002. godine

Na osnovu člana 56. Zakona o advokaturi (“Službeni list SRJ”, br. 24/98) Upravni odbor Advokatske komore Srbije je na sednici održanoj 23. februara 2002. godine, doneo je

ODLUKU

O IZMENI TARIFE O NAGRADAMA I NAKNADAMA TROŠKOVA ZA RAD ADVOKATA
(Objavljenu u “Sl. listu SRJ” br. 11 od 27. februara 2002)

Član 1

U Tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad advokata (“Službeni list SRJ”, br. 54/98, 75/99 i 8/2001) u članu 9. broj: “8,00” zamenjuje se brojem “10,00”.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službeni list SRJ”.