Broj 01/2017

 1. Članci:
  Oblici neprava determinisani spoljašnjim elementima prava

  5
 2. Odnos principa in dubio pro reo i kontinuiteta dokaza prema odredbama aktuelnog Zakonika o krivičnom postupku Republike Srbije

  17
 3. Rasprave:
  Kriminalitet i kaznena politika

  37
 4. Refundacija poreza kupcu prvog stana

  44
 5. Sudska praksa
  Troškovi vanparničnog postupka. Komentar odluke

  55
 6. Saopštenja
  Sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  57
 7. Sadržaj Glasnika za 2016. godinu

  75

Broj 01/2017

2,36 MBPreuzmite

Broj 06/2016

 1. Članci:
  Osnovne Konvencije Međunarodne organizacije rada i usaglašenost pozitivnog zakonodavstva Republike Srbije sa njihovim normama

  247
 2. Vrste nasilja nad decom u porodici

  265
 3. Rasprave:
  Rokovi i pasivna legitimacija kod paulijanske tužbe

  288
 4. In Memoriam:
  Dr Janko Kubinjec

  294
 5. Sudska praksa:
  Sudska praksa iz građanskog prava

  296
 6. Saopštenja:
  Sa sednice Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  311

Broj 06/2016

2,32 MBPreuzmite

Broj 05/2016

 1. Članci
  Francuski Zakon br. 2001-504 od 12. juna 2001. kao izvor verske diskriminacije i društvene destabilizacije

  199
 2. Rasprave:
  Sloboda odlučivanja o rađanju dece u nacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije

  216
 3. Restitucija. Dometi i praksa

  226
 4. Saopštenja:
  Sa sednice Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  237

Broj 05/2016

2,12 MBPreuzmite

Broj 04/2016

 1. Članci:
  Dve kritičke beleške o Zakonu o parničnom postupku

  135
 2. Rasprave:
  Angažovanje prikrivenog islednika

  147
 3. Odgovornost prikrivenog islednika

  167
 4. Saopštenja:
  Sa sednice Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  187

Broj 04/2016

2,15 MBPreuzmite

Broj 02-03./2016

 1. Članci:
  Pravno lice kao davalac izdržavanja kod ugovora o doživotnom izdržavanju

  51
 2. Zaloga na pokretnim stvarima upisanim u registar

  65
 3. Rasprave:
  Postupak zaštite od zlostavljanja na radu kod poslodavca

  96
 4. Pravni položaj opštine Severna Mitrovica

  113
 5. Saopštenja:
  Sa sednice Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  125

Broj 02-03./2016

2,17 MBPreuzmite

Broj 01/2016

 1. Članci:
  O pravu na obezbeđenje dovoljno vremena za pripremu odbran

  3
 2. Etiologija nasilničnog ponašanja

  17
 3. Rasprave:
  Pravo na privatnost u domaćim i međunarodnim propisima

  32
 4. Saopštenja:
  Sa sednice Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  43

Broj 01/2016

2,01 MBPreuzmite