Broj 3–4/2018

 1. Članci:
  Zabrana protiv slobode: nediskriminacija i preduzetništvo u pravnom poretku Srbije

  141
 2. Položaj stvari kao osnov odgovornosti po rimskom ediktu ne quis in suggrunda

  158
 3. Rasprave:
  Trgovina ženama kao jedan od oblika nasilja nad ženama

  170
 4. Uloga nadzornog odbora u korporativnom upravljanju kompanija u Srbiji

  183
 5. Sudska praksa:
  Skidanje i povreda službenog pečata i znaka (čl. 327. KZ) u sudskoj praksi

  199
 6. Saopštenja:
  Sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  208

Broj 3–4/2018

2,54 MBPreuzmite

Broj 1–2./2018

 1. Članci:
  Obezbeđenje prisustva maloletnika u krivičnom postupku

  3
 2. Vaninstitucionalne vaspitne mere

  27
 3. Pojava tužbe za utvrđenje u Srpskom građanskom postupku

  38
 4. Rasprave:
  Postupak odlučivanja o promenama Ustava Republike Srbije

  54
 5. Patronat nad pravosuđem. Povodom radnog teksta amandmana na Ustav Republike Srbije

  70
 6. Sudska praksa:
  Rad u javnom interesu kao kazna (čl. 52. KZ) u sudskoj praksi

  90
 7. Krivično delo nehatno lišenje života (čl. 118. KZ) u sudskoj praksi

  98
 8. Saopštenja:
  Sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  111

Broj 1–2./2018

2,65 MBPreuzmite

Broj 9-12/2017

 1. ČLANCI
  Simulovani poslovi – posebna dokazna radnja u aktuelnom krivičnom procesnom zakonodavstvu i praksi

  391
 2. Refleksije Društvenog ugovora. Ruso kao naš savremenik

  404
 3. Pravni okvir zaštite od komunalne buke u Republici Srbiji i njegova usaglašenost sa direktivom 49/2002/ES

  419
 4. RASPRAVE
  Korporacijska prava akcionara u akcionarskom društvu

  443
 5. Ustavnost zakonskog pojma i tretmana prekršaja protiv javnog reda i mira

  453
 6. Prestanak radnog odnosa na inicijativu zaposlenog u primeni prava

  466
 7. Status domaćeg parničnog predmeta do donošenja odluke suda Europske unije u povodu postavljenog prethodnog pitanja

  478
 8. Komentar Pravila o radu Ogranka Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu

  486
 9. Neki stavovi u pogledu budućeg normiranja poglavlja o pravosuđu na trećem okruglom stolu o izmenama ustava Republike Srbije

  491
 10. SUDSKA
  Krivično delo nadripisarstvo (čl. 342. KZ). Zakonodavno rešenje, dileme, sudska praksa

  494
 11. SAOPŠTENJA
  Sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  501
 12. SADRŽAJ GLASNIKA AKV ZA 2017. GODINU

  519

Broj 9-12/2017

651,06 KBPreuzmite

Broj 5-8.2017

 1. ČLANCI
  Pravne posledice prekršajnog kažnjavanja

  253
 2. Nezavisna distinktivna uloga ranijeg znaka u kompozitnom znaku i verovatnoća nastanka zabune u prometu

  264
 3. 10 Years since adoption of the UN Convention on the Rights of Persons with disabilities in Serbia

  277
 4. RASPRAVE
  Prim. dr Veselin Govedarica Prim. dr sc. Zoran Ivanov Dragoljub Filipović Principi sudskomedicinskog veštačenja umanjene opšte radne sposobnosti

  286
 5. Zakonsko i podzakonsko regulisanje zaštite uzbunjivača. Ključne odrednice

  296
 6. Kritički osvrt na „Glas protiv zabrane iz člana 1717 Nacrta Građanskog zakonika Republike Srbije” i na sticanje od ne- vlasnika u nacrtu – put ka novom sticanju od nevlasnika

  312
 7. PRIKAZI
  Međunarodno pravo i suverenitet. Slavko Bogdanović: Lice balkanskog princa. Suverenitet i prekogranične vode u praksi zemalja jugoistočne Evrope

  327
 8. IN MEMORIAM
  Ruža Dulić (1934–2018)

  331
 9. SUDSKA PRAKSA
  Podstrekavanje (čl. 34. KZ) kao oblik saučesništva u sudskoj praksi

  333
 10. Pomaganje (čl. 35. KZ) kao oblik saučesništva u sudskoj praksi

  344
 11. SAOPŠTENJA
  Sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  359

Broj 5-8.2017

650,52 KBPreuzmite

Broj 03-04./2017

 1. Članci:
  Ustavni položaj sudova u okviru organizacije vlasti. Normativni okvir – problemi normativnog i faktičkog karaktera

  173
 2. Položaj suda i sudija u predstojećim promenama Ustava

  92
 3. Zapažanja o uređenju sudijske funkcije

  204
 4. Visoki savet sudstva. Status, izbor, razrešenje, mandat, članstvo, nadležnost

  215
 5. Saopštenja
  Sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  226

Broj 03-04./2017

2,50 MBPreuzmite

Broj 02/2017

 1. Članci:
  Aristotelovo određenje pravde

  81
 2. Dominantnost posledica povređivanja u veštačenju umanjene radne sposobnosti

  92
 3. Rasprave:
  Lišenje života iz samilosti

  108
 4. Zaštita prava pacijenata u pravnom sistemu Republike Srbije

  119
 5. In Memoriam:
  Mr Đuro Bošnjak

  131
 6. Oproštajni govor

  133
 7. Sudska praksa
  Sudska praksa iz građanskog prava

  135
 8. Saopštenja
  Sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  148

Broj 02/2017

2,56 MBPreuzmite