Broj 2/2023

 1. ČLANCI
  Razvoj shvatanja o ekvivalentnosti uzajamnih prestacija kroz pravila o pravičnoj ceni od antičkog doba do početka XX veka

  425
 2. Saglasnost za zaključenje ugovora

  480
 3. Actio familiae erciscundae u Gortinskom zakoniku i Zakonu 12 tablica

  532
 4. Odnos kondikcije i verzije u modernom pravu

  575
 5. Osnovni princip iskrene saradnje u pravu Evropske unije

  611
 6. Položaj branioca u postupku za izručenje u Republici Srbiji

  643
 7. Pogled na parnice u Covid 19 medicinskim predmetima. Inostrana praksa

  689
 8. Analiza stepena pravne nezavisnosti Hrvatske narodne banke i Narodne banke Republike Severne Makedonije

  733
 9. Neočekivane diskriminatorne i druge odredbe u Zakoniku o krivičnom postupku kojima se krše ljudska prava

  776
 10. OSTALI PRILOZI I SAOPŠTENJA
  Odabrana praksa iz oblasti građanskog prava

  793
 11. Nekoliko reči o Komentaru zakona o javnom tužilaštvu

  816
 12. Konkurs za dodelu nagrade „Milorad Botić”

  820
 13. Konkurs za dodelu nagrade „Katarina Lengold Marinković”

  827
 14. Saopštenja sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  834

Glasnik broj 2/2023

4,60 MBPreuzmite

Broj 1/2023

 1. ČLANCI
  Životna sredina i kaznenopravni instrumenti zaštite. Norma i praksa Republike Hrvatske

  687
 2. Zaštita divljih životinja i biljaka u međunarodnom i Mađarskom pravu

  712
 3. Treba li reformirati negatorijsku zaštitu od imisija u svjetlu Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i zaštite prava na život u zdravoj životnoj sredini?

  767
 4. Zelena kriminologija

  824
 5. Odgovorno upravljanje vodama. Međunarodni i nacionalni pravni i strateški okvir

  857
 6. Prevencija prirodnih katastrofa i zaštita prirodnih resursa

  909
 7. Rad van temata
  Totalitarizam, psihologija mase i kolektivna odgovornost

  963
 8. Ostali prilozi i saopštenja
  In memoriam. Prof. dr Jakov Radišić

  1005
 9. Odabrana praksa u oblasti krivične zaštite životne sredine

  1007
 10. Sentence iz prakse Disciplinskog suda AKV

  1023
 11. Saopštenja sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  1032

Glasnik broj 1/2023

3,07 MBPreuzmite

Broj 4/2022

 1. ČLANCI
  Životna sredina i kaznenopravni instrumenti zaštite. Norma i praksa Republike Hrvatske

  687
 2. Zaštita divljih životinja i biljaka u međunarodnom i Mađarskom pravu

  712
 3. Treba li reformirati negatorijsku zaštitu od imisija u svjetlu Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i zaštite prava na život u zdravoj životnoj sredini?

  767
 4. Zelena kriminologija

  824
 5. Odgovorno upravljanje vodama. Međunarodni i nacionalni pravni i strateški okvir

  857
 6. Prevencija prirodnih katastrofa i zaštita prirodnih resursa

  909
 7. Rad van temata
  Totalitarizam, psihologija mase i kolektivna odgovornost

  963
 8. Ostali prilozi i saopštenja
  In memoriam. Prof. dr Jakov Radišić

  1005
 9. Odabrana praksa u oblasti krivične zaštite životne sredine

  1007
 10. Sentence iz prakse Disciplinskog suda AKV

  1023
 11. Saopštenja sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  1032

Glasnik broj 4/2022

4,12 MBPreuzmite

Broj 3/2022

 1. ČLANCI
  Životna sredina i kaznenopravni instrumenti zaštite. Norma i praksa Republike Hrvatske

  687
 2. Zaštita divljih životinja i biljaka u međunarodnom i Mađarskom pravu

  712
 3. Treba li reformirati negatorijsku zaštitu od imisija u svjetlu Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i zaštite prava na život u zdravoj životnoj sredini?

  767
 4. Zelena kriminologija

  824
 5. Odgovorno upravljanje vodama. Međunarodni i nacionalni pravni i strateški okvir

  857
 6. Prevencija prirodnih katastrofa i zaštita prirodnih resursa

  909
 7. Rad van temata
  Totalitarizam, psihologija mase i kolektivna odgovornost

  963
 8. Ostali prilozi i saopštenja
  In memoriam. Prof. dr Jakov Radišić

  1005
 9. Odabrana praksa u oblasti krivične zaštite životne sredine

  1007
 10. Sentence iz prakse Disciplinskog suda AKV

  1023
 11. Saopštenja sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  1032

Glasnik broj 3/2022

3,98 MBPreuzmite

Broj 2/2022

 1. ČLANCI
  Delotvornost domaćeg sistema zaštite potraživanja zaposlenih u slučaju stečaja poslodavca

  324
 2. Upotreba softvera za praćenje rezultata rada zaposlenih i otkaz ugovora o radu

  381
 3. Zabrana konkurencije u ugovoru o radu - (ne)opravdano ograničenje slobode rada

  416
 4. Zabrana spaljivanja žetvenih ostataka na poljoprivrednom zemljištu

  465
 5. Između demokratije i diktature - hibridni režim i vladavina prava

  530
 6. Tumačenje Andrićeve disertacije kroz teoriju historijskog institucionalizma

  550
 7. Ostali prilozi i saopštenja
  Značaj pravilne primene poreza na dodatu vrednost s aspekta poreskog dužnika za promet iz oblasti građevinarstva

  593
 8. Uzajamna administrativna pomoć u poreskim pitanjima

  607
 9. Odabrana praksa iz oblasti građanskog prava

  618
 10. Izvršenje kazne zatvora - tzv. kućni zatvor iz čl. 45. st. 3, 4. i 5. KZ u pravnom sistemu Srbije

  633
 11. Sentence iz prakse Disciplinskog suda AKV

  645
 12. Saopštenja sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  651

Glasnik broj 2/2022

3,77 MBPreuzmite

Broj 1/2022

 1. ČLANCI
  Patrimonijalni crkveni sud u Dušanovom zakoniku

  4
 2. Efikasnost u postupanju javnih izvršitelja u posebnom postupku izvršenja radi namirenja novčanih potraživanja koja potiču iz komunalnih i srodnih djelatnosti. Primjer prava Srbije

  51
 3. Ublažavanje kazne kod krivičnog dela teška krađa u praksi osnovnog suda u Nišu

  92
 4. Humanitarna intervencija u kontekstu zločina agresije iz člana 8bis Rimskog statuta

  124
 5. Pritvor posmatran kroz prizmu ljudskih prava

  177
 6. Krivično delo nadrilekarstvo

  224
 7. Ostali prilozi i saopštenja
  In memoriam. Aleksandar Mumin

  258
 8. In memoriam. Milan Dobrosavljev

  259
 9. In memoriam. Svetozar Dobrosavljev

  261
 10. Odabrana praksa iz oblasti građanskog prava

  263
 11. Ponavljanje krivičnog postupka zbog novih činjenica i dokaza čl. 473. st. 1. t. 3. ZKP u sudskoj praksi

  282
 12. Sentence iz prakse Disciplinskog suda AKV

  291
 13. Saopštenja sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  301

Glasnik broj 1/2022

3,54 MBPreuzmite