admin

Autentično tumačenje Tarife (158-4/09)

Broj: 158-4/09
05.09.2009.

Upravni odbor Advokatske komore Srbije je, na sednici održanoj 5.09.2009., razmatrajući zahteve Ministarstva unutrašnjih poslova, Direkcije policije, Policijske uprave za grad Beograd broj 403-628 od 29.07.2009.. advokata Jugoslava Tintor iz Beograda broj 126/09 od 15.07.2009. i advokata Željka Serdara iz Beogradaod 24.07.2009. za tumačenje odredaba Tarife o nagrada i naknadi troškova za rad advokata u pretkrivičnom postupku pred organima Ministarstva unutrašnjih poslova, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 3. Statuta Advokatske komore Srbije (“Sl. glasnik RS” 43/99, 65/01 i 41/02) odlučio je da izda

AUTENTIČNO TUMAČENJE

Tarifnih brojeva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 17. i člana 8. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata “Sl. list SRJ” br. 54/98, 75/98, 8/01 i 11/02, “Sl. list SCG” 32/2003, 58/2004 i 5/2006 i “Sl. glasnik RS” 129/2007 u delu koji se odnosi na njenu primenu u pretkrivičnom postupku pred organima Ministarstva unutrašnjih poslova:

Advokatska tarifa u označenim delovima glasi:

“Odbrana okrivljenog

Tarifni broj 1.

Za odbranu okrivljenog za svaki dan pretresa, učešća u prethodnom postupku, prisustvovanje uviđajima, rekonstrukcijama, veštačenjima, kao i svim ostalim sudskim radnjama koje sud izvodi izvan zgrade suda, advokatu pripada nagrada u zavisnosti od visine zaprećene kazne za krivična dela, i to:

 1. za kaznu do 3 godine zatvora – 240 poena
 2. za kaznu od 3 – 5 godina zatvora – 440 poena
 3. za kaznu od 5 – 10 godina zatvora – 800 poena
 4. za kaznu preko 10 godina zatvora – 1.000 poena

Za neodržane procesne radnje advokatu pripada 50% od iznosa nagrade iz prethodnog stava.”

Za zastupanje oštećenog, privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca

Tarifni broj 2.

Za zastupanje privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca advokatu pripada nagrada kao za odbranu iz Tarifnog broja 1.

Za zastupanje oštećenog advokatu pripada 50% nagrade iz prethodnog stava.

Sastavljanje podnesaka

Tarifni broj 3.

Za sastavljanje krivične prijave, privatne tužbe, zahteva za sprovođenje istrage i optužnog akta oštećenog kao tužioca, advokatu pripada nagrada iz Tarifnog broja 1.

Za sastavljanje svih ostalih podnesaka u krivičnom postupku advokatu pripada 50% nagrade iz prethodnog stava.

Pravni lekovi

Tarifni broj 4.

Advokatu pripada nagrada kao za odbranu iz Tarifnog broja 1. uvećana za 100% za sastavljanje:

 1. žalbe okrivljenog, privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca protiv presude i rešenja kojima su izrečene mere bezbednosti ili vaspitne mere,
 2. zahteva za ponavljanje krivičnog postupka,
 3. predloga za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti i
 4. zahteva za vanredno preispitivanje pravosnažne presude.

Advokatu pripada 50% nagrade iz prethodnog stava za sastavljanje:

 1. prigovora na optužnicu,
 2. odgovora na žalbu,
 3. žalbe oštećenog,
 4. zahteva za vanredno ublažavanje kazne,
 5. molbe za pomilovanje i
 6. odgovora na predlog za ponavljanje krivičnog postupka.

Tarifni broj 5.

Za sastavljanje žalbe protiv rešenja o otvaranju istrage, o određivanju ili produženju pritvora i o odbijanju zahteva za ponavljenje postupka, advokatu pripada nagrada i to:

 1. ako je rešenje doneo opštinski sud – 440 poena
 2. ako je rešenje doneo okružni sud – 800 poena

Odbrana ili zastupanje više stranaka

Tarifni broj 6.

Kada advokat brani ili zastupa dve ili više stranaka nagrada za rad se uvećava za 50% za drugi i svaku narednu stranku.

Prisustvovanje pretresima, ročištima i dr.

Tarifni broj 14.

Za prisustvovanje pretresima, raspravama, ročištima, uviđajima, veštačenjima kao i svim ostalim radnjama koje postupajući organ sprovodi u zgradi ili van zgrade svog sedišta, advokatu pripada nagrada za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak bio zakazan, u iznosu od 40 poena nezavisno od prava na nagradu za odbranu ili zastupanje.

Advokat ima pravo na nagradu iz stava 1. ovog tarifnog broja, nezavisno od prava na naplatu nagrade za dati pravni savet ili mišljenje, za slučaj učestvovanja na sastancima organa upravljanja pravnih lica i za razgovore sa fizičkim i pravnim licima u kojima se raspravlja o činjeničnim i pravnim pitanjima.

Na nagradu iz stava 2. ovog tarifnog broja nemaju pravo advokati koji su sa strankom ugovorili paušalnu nagradu u mesečnom iznosu shodno članu 3. ove tarife.

Za razgovor advokata sa okrivljenim u pritvoru ili zatvoru nagrada se određuje u visini od 50% nagrade iz Tarifnog broja 1.

Razmatranje spisa

Tarifni broj 15.

Advokatu pripada nagrada:

 1. za pregledanje i razmatranje spisa u visini od 50% nagrade iz Tarifnog broja 1, 7. i 8.
 2. za pregledanje zemljišnih i ostalih javnih knjiga, za vađenje izvoda ili prepisa iz javnih knjiga ili spisa, za utvrđivanje pravosnažnosti ili izvršnosti odluka u visini od 20% nagrade iz Tarifnog broja 1, 7. i 8.

Tarifni broj 17.

Advokat ima pravo na naplatu paušalnog iznosa od 25% od ukupno predviđenog iznosa nagrade, osim za radnju iz Tarifnog broja 12. stav 1. koja je određena u procentualnom iznosu.

Član 8.

Nagrada za rad advokata utvrđuje prema važećoj tarifi u vreme obračuna.”

S obzirom da 1998. godine u vreme stupanja na snagu “Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata” nije bio na snazi Zakonik o krivičnom postupku (“Službeni list” 70/2001, 68/2002. “Službeni glasnik RS” 58/2004) koji je odredbom člana 228. predvideo pravo zadržanog lica od strane organa Ministarstva unutrašnjih poslova na branioca u pretkrivičnom postupku, saglasno odredbama Tarife, Autentičnom tumačenju Upravnog odbora Advokatske komore Srbije broj 294-2/02 od 03.12.2002. godine ima se smatrati sledeće:

 • odredbe Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata (“Sl. list SRJ” br. 54/98, 75/98, 8/01 i 11/02, “Sl. list SCG ” 32/2003, 58/2004 i 5/2006 i “Sl. glasnik RS” 129/2007) primenjivaće se i za sve preduzete radnje koje preduzimaju branioci koji učestvuju u postupku pred organima Ministarstva unutrašnjih poslova,
 • pod pojmom “okrivljeni” u smislu Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata smatra se i “osumnjičeni”, a po pojmom “učešća u prethodnom postupku” smatra se i učešće advokata u pretkrivičnom postupku pred organima unutrašnjih poslova,
 • pod pojmom “razgovor sa okrivljenim u pritvoru” ima se smatrati “poverljiv razgovor sa zadržanim licem – osumnjičenim i pretkrivičnom postupku pred organima unutrašnjih poslova”, koji se tarifira sa 50% od tarifnog broj 1,
 • pod pojmom “razmatranje spisa” ima se smatrati “upoznavanje sa predmetom”, koji se tarifira sa 50% od tarifnog broja 1,
 • pod pojmom “odbrana okrivljenog za svaki dan pretresa, učešće u prethodnom postupku, prisustvovanje uviđajima, rekonstrukcijama, veštačenjima, kao i svim ostalim sudskim radnjama koje sud izvodi izvan zgrade suda, advokatu pripada nagrada u zavisnosti od visine zaprećene kazne za krivična dela, a za neodržane procesne radnje advokatu pripada 50% od iznosa nagrade iz tarifnog stava 1” ima se smatrati “odbrana osumnjičenog, prisustvo saslušanju osumnjičenog u policiji, prepoznavanje osumnjičenog u pretkrivičnom postupku pred organima unutrašnjih poslova” koji se tarifira prema Tarifnom stavu 1 za svaku obavljenu radnju, uvećano za Tarifni broj 14 za svaki započeti sat trajanja procesne radnje,
 • pod pojmom “razmatranje spisa” ima se smatrati “prijem rešenja o zadržavanju” koji se tarifira sa 50% od tarifnog broja 1,
 • pod pojmom “odbrane dva ili više okrivljenih lica” ima se smatrati “odbrane dva ili više osumnjičenih lica” i svaka radnja branioca u pretkrivičnom postupku koja je izvršena i obračunata po ovoj Tarifi se uvećava za po 50%,
 • na sve obračunate iznose u pretkrivičnom postupku pred organima unutrašnjih poslova advokatu pripada pravo, u skladu sa Tarifnim brojem 17, na paušal od 25%.

PREDSEDNIK ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE
Dragoljub Đorđević, advokat