admin

Autentično tumačenje Tarife (117-15/2010)

Broj: 117-15/2010
10.04.2010.

Upravni odbor Advokatske komore Srbije je na sednici održanoj 10.04.2010. na osnovu člana 23. stav 1. tačka 3. Statuta Advokatske komore Srbije (“Sl. glasnik RS” 43/99, 65/01 i 41/02) odlučio da izda

AUTENTIČNO TUMAČENJE

Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata (“Sl. list SRJ” 54/98, 75/99, 8/2001, 11/2002, “Sl. list SCG” 32/2003, 58/2004, 5/2006, “Sl. glasnik RS” 129/2007).

Advokat ima pravo na nagradu za preduzete advokatske radnje u skladu sa Advokatskom tarifom. Nagrada za rad koja je utvrđena odgovarajućim tarifnim brojem u zavisnosti od vrste postupka, vrednosti spora, organa pred kojim se postupak vodi, ima pravo na naplatu paušalnog iznosa od 25% od ukupno predviđenog iznosa nagrade za sporedne radnje i radnje koje je advokat preduzimao kao privremeni staratelj: konvertovanje štićenikovih novčanih sredstava iz evra u dinare i slanje poštanskom uputnicom novčanog iznosa štićeniku koji se nalazi u ustanovi, se smatraju sporednim radnjama u smislu tarifnog broja 17 Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata.