admin

Autentično tumačenje Tarife (117-14/2010)

Broj: 117-14/2010
10.04.2010.

Upravni odbor Advokatske komore Srbije je na sednici održanoj 10.04.2010. na osnovu člana 23. stav 1. tačka 3. Statuta Advokatske komore Srbije (“Sl. glasnik RS” 43/99, 65/01 i 41/02) odlučio da izda

AUTENTIČNO TUMAČENJE

Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata (“Sl. list SRJ” 54/98, 75/99, 8/2001, 11/2002, “Sl. list SCG” 32/2003, 58/2004, 5/2006, “Sl. glasnik RS” 129/2007).

Nagrade za rad advokata koje su utvrđene Tarifom ne sadrže u sebi porez na dodatu vrednost, te oni advokati koji su poreski obveznici PDV imaju pravo da vrednost nagrade za rad advokata uvećaju za iznos propisanog PDV, s tim da su dužni, uz račun za izvršene advokatske usluge, da dostave i dokaz o poreskom statusu i ispune obaveze prema budžetu Republike Srbije u skladu sa Zakonom od porezu na dodatu vrednost.