admin

Аутентично тумачење Тарифе (117-14/2010)

Број: 117-14/2010
10.04.2010.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије је на седници одржаној 10.04.2010. на основу члана 23. став 1. тачка 3. Статута Адвокатске коморе Србије (“Сл. гласник РС” 43/99, 65/01 и 41/02) одлучио да изда

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ

Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката (“Сл. лист СРЈ” 54/98, 75/99, 8/2001, 11/2002, “Сл. лист СЦГ” 32/2003, 58/2004, 5/2006, “Сл. гласник РС” 129/2007).

Награде за рад адвоката које су утврђене Тарифом не садрже у себи порез на додату вредност, те они адвокати који су порески обвезници ПДВ имају право да вредност награде за рад адвоката увећају за износ прописаног ПДВ, с тим да су дужни, уз рачун за извршене адвокатске услуге, да доставе и доказ о пореском статусу и испуне обавезе према буџету Републике Србије у складу са Законом од порезу на додату вредност.