Broj 03-04./2017

 1. Članci:
  Ustavni položaj sudova u okviru organizacije vlasti. Normativni okvir – problemi normativnog i faktičkog karaktera

  173
 2. Položaj suda i sudija u predstojećim promenama Ustava

  92
 3. Zapažanja o uređenju sudijske funkcije

  204
 4. Visoki savet sudstva. Status, izbor, razrešenje, mandat, članstvo, nadležnost

  215
 5. Saopštenja
  Sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  226
Icon
Glasnik 3-4/2017

Broj 02/2017

 1. Članci:
  Aristotelovo određenje pravde

  81
 2. Dominantnost posledica povređivanja u veštačenju umanjene radne sposobnosti

  92
 3. Rasprave:
  Lišenje života iz samilosti

  108
 4. Zaštita prava pacijenata u pravnom sistemu Republike Srbije

  119
 5. In Memoriam:
  Mr Đuro Bošnjak

  131
 6. Oproštajni govor

  133
 7. Sudska praksa
  Sudska praksa iz građanskog prava

  135
 8. Saopštenja
  Sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  148
Icon
Glasnik 2/2017

Broj 01/2017

 1. Članci:
  Oblici neprava determinisani spoljašnjim elementima prava

  5
 2. Odnos principa in dubio pro reo i kontinuiteta dokaza prema odredbama aktuelnog Zakonika o krivičnom postupku Republike Srbije

  17
 3. Rasprave:
  Kriminalitet i kaznena politika

  37
 4. Refundacija poreza kupcu prvog stana

  44
 5. Sudska praksa
  Troškovi vanparničnog postupka. Komentar odluke

  55
 6. Saopštenja
  Sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  57
 7. Sadržaj Glasnika za 2016. godinu

  75
Icon
Glasnik 1/2017

Broj 06/2016

 1. Članci:
  Osnovne Konvencije Međunarodne organizacije rada i usaglašenost pozitivnog zakonodavstva Republike Srbije sa njihovim normama

  247
 2. Vrste nasilja nad decom u porodici

  265
 3. Rasprave:
  Rokovi i pasivna legitimacija kod paulijanske tužbe

  288
 4. In Memoriam:
  Dr Janko Kubinjec

  294
 5. Sudska praksa:
  Sudska praksa iz građanskog prava

  296
 6. Saopštenja:
  Sa sednice Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  311
Icon
Glasnik 06/2016

Broj 05/2016

 1. Članci
  Francuski Zakon br. 2001-504 od 12. juna 2001. kao izvor verske diskriminacije i društvene destabilizacije

  199
 2. Rasprave:
  Sloboda odlučivanja o rađanju dece u nacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije

  216
 3. Restitucija. Dometi i praksa

  226
 4. Saopštenja:
  Sa sednice Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  237
Icon
Glasnik 05/2016

Broj 04/2016

 1. Članci:
  Dve kritičke beleške o Zakonu o parničnom postupku

  135
 2. Rasprave:
  Angažovanje prikrivenog islednika

  147
 3. Odgovornost prikrivenog islednika

  167
 4. Saopštenja:
  Sa sednice Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  187
Icon
Glasnik 04/2016